Dziś jest: , 17.1.2021 12:58

Kolbuszowa

 

Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu kolbuszowskiego

17-11-2020
W związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19 oraz w celu zapobiegania i przeciwdziałania zarażeniu, jak również zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom oraz osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej Starosta Kolbuszowski tymczasowo zawiesza osobiste świadczenie porad prawnych w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie powiatu kolbuszowskiego - do odwołania.
 
W związku z powyższym możliwe jest korzystanie z usług nieodpłatnego poradnictwa telefonicznie oraz za pośrednictwem Internetu w wyznaczonych, zgodnie z harmonogramem, godzinach dyżurów i wskazanymi w nim numerami telefonów.

W przypadku komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonu czy e-maila, osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem poczty elektronicznej wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (wzór wniosku znajduje się na stronie .
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym lub sądowo-administracyjnym;
- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
- przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba ta informowana jest o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi: kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych. W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja. Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzony jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”.
 
NIEODPŁATNA MEDIACJA
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
- przeprowadzenie mediacji;
- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
- sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
 
W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, specjalistyczny dyżur mediacyjny prawnej prowadzony jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”.
 
W powiecie kolbuszowskim funkcjonują następujące punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo oraz nieodpłatna mediacja udzielana jest zgodnie z poniższym harmonogramem.
 
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej
 
Lp. Dzień tygodnia godziny Numer telefonu/
e-mail
Adwokat/Radca prawny
1. poniedziałek 8 – 12 603 650 122
Adwokat
2. wtorek 8 – 12 510 836 193
Adwokat
3. środa 13 – 17 782 448 188
Radca prawny
4. czwartek 15:30 –19:30 600 994 094
Radca prawny
5. co drugi piątek 8 – 12
8 – 12
732 892 425

661 523 020
Radca prawny
Adwokat

 
 
 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego
 
Lp. Dzień tygodnia godziny Numer telefonu/
e-mail
Adwokat/Radca prawny
1. poniedziałek 12:00-16:00 603 650 122
Adwokat
2. wtorek 12:00-16:00 603 650 122
Adwokat
3. środa 12:00-16:00 604 446 995
Adwokat
4. czwartek 15:30-19:30 607 284 127
Radca prawny
5. piątek 12:00-16:00 604 446 995
Adwokat
 
 
 


Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo