Dziś jest: , 24.3.2019 09:05

Kolbuszowa

 

Aktualności

„NIL” zaprasza do udziału w projekcie

09-03-2018


Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” zaprasza do udziału w projekcie „POSTAW NA BIZNES – wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim”, nr projektu RPPK.07.03.00-18-0012/17
 
Projekt  adresowany jest do osób spełniających łącznie następujące kryteria:
 1. zamieszkiwanie na terenie powiatu kolbuszowskiego (wg Kodeksu Cywilnego),
 2. status osoby bezrobotnej lub status osoby biernej zawodowo,  będącej w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: kobieta,
 • osoba długotrwale bezrobotna,
 • osoba niepełnosprawna,
 • osoba w wieku od 50 roku życia,
 1. wiek powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat),
 2. nie posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
DODATKOWE KRYTERIA PREMIUJĄCE będą dla osób: zamierzających odejść z rolnictwa (rolników i członków rodzin rolników),  zamieszkałych na terenach wiejskich, będących rodzicami/opiekunami prawnymi min. 3 dzieci do 18 r.ż., korzystających z pomocy opieki społecznej, osób z niepełnosprawnościami.
Do projektu zapraszamy zarówno kobiety,  mężczyzn jak i osoby niepełnosprawne.
W ramach projektu oferujemy:
 1. Bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze przed założeniem działalności gospdoarczej,
 2. Wsparcie finansowe (dotację inwestycyjną) do kwoty 24 000,00 zł,
 3. Wsparcie pomostowe finansowe przez 12 miesięcy,
 4. Wsparcie doradcze dla powstałych firm.
Dla osób dojeżdżających na szkolenia zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu, a  podczas szkolenia posiłek oraz materiały szkoleniowe.
REKRUTACJA DO PROJEKTU od 05 marca do 31 marca 2018 r.
Więcej informacji dotyczących projektu uzyskają Państwo pod numerem telefonu
17 2270 258 lub na stronie www.nil.kolbuszowa.pl
U D Z I A Ł   W   P R O J E K C I E   J E S T   B E Z P Ł A T N Y !!!
Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dofinansowanie projektu z UE: 2 049 978,78 zł
www.mapadotacji.gov.pl 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo