Dziś jest: Środa, 6.7.2022 09:17

Kolbuszowa

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Kolbuszowej (bo taka nazwa pierwotnie funkcjonowała) powołany został na podstawie Zarządzenia Nr 10/99 Starosty Kolbuszowskiego z dnia 27 sierpnia 1999 roku zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), § 1 ust.2, § 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i odwoływania oraz sprawowania nadzoru nad zespołami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności, zakresu ich działania, a także zakresu ich współdziałania z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 8, poz. 72) oraz § 19 ust. 1, § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stopniu niepełnosprawności, trybu postępowania przy orzekaniu oraz zakresu, składu i sposobu działania zespołów orzekających, a także jednolitego wzoru legitymacji dokumentującej niepełnosprawność oraz organów uprawnionych do jej wystawiania(Dz. U. Nr 9, poz. 82).
Zarządzenie weszło w życie 1 września 1999 roku; pierwsze posiedzenie składu orzekającego odbyło się 30 września 1999 roku. Do zespołu zostało powołanych 15 członków składów orzekających. W pierwotnym składzie było 6 lekarzy (2 internistów, 2 chirurgów, 1 psychiatra, 1 reumatolog) 2 psychologów, 1 doradca zawodowy, 1 pedagog i 5 pracowników socjalnych. W związku z koniecznością wydawania opinii w sprawie sprawowania opieki nad dzieckiem Zarządzeniem Nr 31/2000 Starosty Kolbuszowskiego z 30.06.2000 r. poszerzono skład zespołu o nowych członków – trzech lekarzy pediatrów. Na podstawie kolejnego Zarządzenia Nr 36/2000 z 03.10.2000 r. powołano kolejnych członków: 1 lekarza psychiatrę, 1 lekarza neurologa i 1 pracownika socjalnego. Zarządzeniem Nr 13/2001 z 10.04.2001 r. poszerzono skład zespołu o 1 lekarza okulistę i 1 pedagoga.
Do końca 1999 roku wydano 139 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. W 2000 roku było ich już 414 i 84 opinie dotyczące przyznania zasiłku stałego dla rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne oraz skierowań do domu pomocy społecznej. Rok 2001 zamknął się liczbą 616 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i 79 opinii (wraz ze zmianą ustawy od lipca nie wydawano już opinii).Duże zmiany w orzecznictwie przyniósł rok 2002, kiedy to wprowadzono orzekanie osób poniżej 16 roku życia. Już w pierwszym kwartale wpłynęło 225 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności (od osób powyżej 16 roku życia) i 342 wnioski o ustalenie niepełnosprawności (osób poniżej 16 roku życia). Wydano w tym czasie 176 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i 156 orzeczeń o zaliczeniu bądź nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych. Aby rozpatrzyć tak dużą liczbę napływających wniosków w ustawowym terminie 1 miesiąca posiedzenia składów orzekających odbywały się codziennie. Członkowie składów orzekających (powołani przez Starostę) pracowali na podstawie umowy zlecenia otrzymując wynagrodzenie za wydanie każdego orzeczenia. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2001 roku od 1 kwietnia 2002 roku zadania realizowane przez powiatowe zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności miały kontynuować powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności powołane po uzyskaniu  zgody wojewody. Argumentem przemawiającym za pozostawieniem zespołu w strukturach powiatu była liczba wydanych przez dotychczasowy zespół orzeczeń, obszar działania zespołu, połączenia komunikacyjne, warunki lokalowe oraz kwalifikacje członków składów orzekających. Zespół w Kolbuszowej wszystkie warunki spełniał, więc otrzymał zgodę wojewody na dalsze funkcjonowanie. W 2005 roku odwołano 5 członków składów orzekających a w 2006 roku powołano 3 nowych ( 2 psychiatrów i 1 lekarza internistę). W 2007 roku powołano jeszcze w skład zespołu lekarza laryngologa a w 2008 roku odwołano ze składu 3 lekarzy (neurologa, laryngologa i psychiatrę) w związku z utratą przez nich uprawnień  do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. W chwili obecnej w skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej powołanych jest 12 lekarzy różnych specjalności, 1 psycholog, 1 pedagog, 1 doradca zawodowy i 2 pracowników socjalnych. Z roku na rok wzrastała liczba rozpatrywanych spraw. Dla porównania w 2003 roku wpłynęło 1467 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, w 2005 roku 1632 wnioski a w 2006 roku już 1754 wnioski. W 2007 roku wpłynęło 1700 wniosków i wydano 1197 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i 476 orzeczeń o niepełnosprawności.    
Posiedzenia składów orzekających w początkowym okresie działalności zespołu odbywały się w pomieszczeniach Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Tyszkiewiczów. Wraz z przeprowadzką do nowego budynku Starostwa przy ul. 11 Listopada 10 warunki pracy Zespołu znacznie się poprawiły. Ma on do dyspozycji 3 pomieszczenia - w tym pokój lekarski i pokój dla członków składów orzekających. Pomieszczenia są usytuowane na parterze, a osoby poruszające się na wózkach mają dostęp do odpowiednio przystosowanych sanitariatów.
Posiedzenia składów orzekających odbywają się zazwyczaj w godzinach popołudniowych, więc praktycznie Zespół działa od godzin porannych do późnego wieczora.
Dzięki temu osoby niepełnosprawne z terenu powiatu kolbuszowskiego nie muszą miesiącami czekać na orzeczenie i odbywać dalekich podróży w celu jego otrzymania.

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: Środa, 6 Lipca 2022

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Wszystkie wydarzenia

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo