Dziś jest: Czwartek, 27.6.2019 13:34

Kolbuszowa

 

Aktualności

Budżet Powiatu Kolbuszowskiego uchwalony

07-01-2019
Radni Rady Powiatu Kolbuszowskiego uchwalili budżet Powiatu na 2019 rok. Planowo na wydatki inwestycyjne zaplanowano ponad cztery miliony złotych. Niewykluczone jednak, że kwota ta ulegnie zmianie.
 
Obserwując dane z lat poprzednich widać, że początkowo uchwalany budżet, w ciągu trwania roku, ulegał znacznemu zwiększeniu. Wpływały na to przede wszystkim fundusze pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych przez władze Powiatu Kolbuszowskiego czy pomoc finansowa z samorządów gminnych.
 
Dochody i wydatki
Budżet, uchwalony 27 grudnia przez radnych Rady Powiatu Kolbuszowskiego, zakłada dochody w wysokości 48 389 684 zł oraz wydatki w wysokości 47 648 684 zł. W budżecie ustalono nadwyżkę w wysokości 741 tys. zł. Zostanie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Ponadto w budżecie utworzone zostały rezerwy: ogólna w wysokości 467 536 zł oraz celowe w kwocie 1 838 500 zł. – Uchwalony budżet na 2019 rok jest budżetem prorozwojowym, niestagnacyjnym – komentuje Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś.
 
Wydatki
W tegorocznym budżecie pół miliona złotych zabezpieczono na zadania związane z rozwojem i doposażeniem Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej. Wśród większych wydatków wymienić można również te związane z utrzymaniem i remontami dróg powiatowych. Na ten cel zaplanowano 2 260 583 zł; na zadania z zakresu geodezji i kartografii - 4 797 501 zł; administrację publiczną – 6 863 052 zł; bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 3 908 000 zł; nieodpłatną pomoc prawną – 132 000 zł. Na oświatę i wychowanie zaplanowano 13 930 539 zł, w tym na branżowe szkoły I i II stopnia – 902 050 zł, liceum ogólnokształcące – 2 571 776 zł, szkoły zawodowe – 6 784 275 zł. Z kolei na ochronę zdrowia zaplanowano 1 812 800 zł; na pomoc społeczną planuje się przeznaczyć 493 921 zł, w tym: Dom Pomocy Społecznej 85 500 zł, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12 000 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 318 291 zł. Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano 5 740 896 zł, w tym: 112 746 zł na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych; zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 242 759 zł; powiatowy urząd pracy – 2 653 900 zł. Z kolei na edukacyjną opiekę wychowawczą zarezerwowano 1 025 912 zł (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 1 007 362 zł). Natomiast na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zabezpieczono 83 900 zł, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 84 000 zł, zaś na kulturę fizyczną – 66 000 zł.
 
Dotacje
W budżecie zaplanowano również dotacje, które zostaną udzielone z budżetu Powiatu Kolbuszowskiego na 2019 rok różnym jednostkom, w tym: 85 000 zł otrzyma gmina Majdan Królewski na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (mowa tu o trzech odcinkach dróg); 66 000 zł otrzyma organizacja pozarządowa prowadząca punkt nieodpłatnej pomocy prawnej; 754 000 zł stanowi dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach; 500 000 zł zaplanowano dla Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej na zakup aparatury medycznej oraz przebudowę pomieszczeń; 85 500 zł trafi do Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie; 108 790 otrzymają Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz 307 742 zł trafi do Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Widełce. Dotację w wysokości 84 000 zł natomiast zaplanowano dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej.

Opinie pozytywne
Projekt budżetu drobiazgowo został omówiony na Komisji Gospodarki Mieniem i Finansów, która wydała opinię pozytywną w sprawie przedłożonego projektu. Również Regionalna Izba Obrachunkowa w tej sprawie wypowiedziała się pozytywnie.
Barbara Żarkowska  

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo