Dziś jest: Poniedziałek, 3.10.2022 21:13

Kolbuszowa

 

Aktualności

Informacja Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”

21-09-2022Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”
zaprasza do udziału w projekcie pn.:


„DROGA DO AKTYWNOŚCI - aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo z powiatu kolbuszowskiego”
nr indentyfikacyjny: RPPK.07.01.00-18-0169/20

Do udziału zapraszamy:
Osoby niepracujące, w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące na terenie powiatu kolbuszowskiego (wg Kodeksu Cywilnego), będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 • długotrwale bezrobotne,
 • niepełnosprawne,
 • niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • w wieku 50+,
 • kobiety,
 • rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący gospodarstwa rolne do 2ha.
 
PREFEROWANI BĘDĄ: bezrobotni i bierni rodzice/opiekunowie prawni posiadający co najmniej 3 dzieci, rolnicy i członkowie ich rodzin, zamierzający odejść z rolnictwa, osoby, które skorzystały ze wsparcia w ramach projektów z zakresu włączenia społecznego
  
REKRUTACJA DO IV EDYCJI
realizowana jest w terminie
 od dnia 7 września do dnia 23 września 2022

 
W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
 • Przygotowanie i realizację Indywidualnego Planu Działania przy wsparciu doradcy zawodowego,
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • Szkolenia zawodowe oraz dostęp do egzaminów zewnętrznych i możliwość uzyskania zawodu,
 • Indywidualne pośrednictwo pracy,
 • 5-miesięczne staże zawodowe.
 
WSPARCIE TOWARZYSZĄCE: materiały szkoleniowe, stypendium szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia
 
Więcej informacji dotyczących projektu uzyskają Państwo pod adresem: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL: ul. Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa – pokój nr 6, lub pod numerem telefonu 17 227 02 58 w. 21, 20 oraz na stronie www.nil.kolbuszowa.pl
 
U D Z I A Ł   W   P R O J E K C I E   J E S T   B E Z P Ł A T N Y !!!
ZAPEWNIAMY PEŁNY DOSTĘP DO WSZYSKICH FORM WSPARCIA DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU NA JEDNAKOWYCH ZASADACH
 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe
Dofinansowanie projektu z UE: 1320531,52zł,
Dofinansowanie projektu z budżetu Państwa: 155334,98zł
www.mapadotacji.gov.pl


Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo