Dziś jest: Czwartek, 27.6.2019 01:13

Kolbuszowa

 

Aktualności

Powiat Kolbuszowski inwestuje w każdej gminie

11-10-2018
Powiat Kolbuszowski składa się z pięciu gmin wiejskich: Cmolas, Dzikowiec, Majdan Królewski, Niwiska, Raniżów oraz jednej gminy miejsko-wiejskiej Kolbuszowa. We wszystkich, w ostatnich latach, prowadzone były różnego rodzaju zadania.
 
Realizacja poszczególnych inwestycji w gminach realizowana była w zależności od potrzeb oraz możliwości finansowych Powiatu Kolbuszowskiego. W tym miejscu na podkreślanie zasługuje fakt, że Samorząd Powiatowy mimo skromnych środków finansowych, wiele zadań zrealizował dzięki umiejętnemu i skutecznemu pozyskiwaniu funduszy europejskich oraz krajowych. W tym względzie Powiat Kolbuszowski jest liderem w skali ogólnopolskiej i zajmuje czwarte miejsce w Polsce, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich. Wyprzedzają go tylko powiaty: chełmski, zwoleński oraz namysłowski.
 
Zaznaczyć tu należy, że wielość zadań przeprowadzonych przy udziale funduszy zewnętrznych to zasługa sprawnej i efektywnej współpracy Starosty Kolbuszowskiego Józefa Kardysia, radnych Rady Powiatu Kolbuszowskiego oraz osób zaprzyjaźnionych z naszym Powiatem.
 
W poszczególnych gminach często słyszy się opinie, że Powiat Kolbuszowski w niedostateczny sposób dba o interesy mieszkańców. Jednak taka opinia jest krzywdząca i nieprawdziwa, ponieważ trzeba tu zaznaczyć, że powiaty nie mają w zasadzie dochodów własnych, tak jak mają to gminy w postaci dochodów z podatków. Budżet powiatu składa się w głównej mierze z dotacji oraz subwencji, przekazywanych z budżetu centralnego. Co więcej, przez lata formowane były kolejne zadania powiatu przy jednoczesnym braku ich doszacowania. I to właśnie z tego wyniknęła słabość finansowa powiatów. Tak więc, od początku swojego powstania powiaty funkcjonowały w warunkach ciągłego niedoszacowania. Niestety nie ma ustawy traktującej o tym, by budżet powiatów opierał się na dochodach własnych, a szkoda, ponieważ dzięki temu powiaty miałyby zapewnione źródło dochodów niezależnie od rozstrzygnięć administracji rządowej. Wówczas można byłoby elastycznie kształtować strukturę dochodów. By wspomóc powiaty na pewno należy zastanowić się nad zmianami legislacyjnymi lub dokonać przesunięć w sferze kompetencji. W ten sposób powiaty zyskałyby większą zdolność do realizacji powierzonej im dwadzieścia lat temu misji publicznej.  
 
Słabość finansowa powiatów nie oznacza, że Powiat Kolbuszowski stoi w miejscu i się nie rozwija. Starania o to, aby w powiecie jakość życia była na coraz wyższym poziomie widać w zasadzie na każdym kroku i w każdej gminie. Doskonale zobrazuje to podział zrealizowanych zadań w poszczególnych gminach, zrealizowanych w ostatnich latach:
 
GMINA CMOLAS
Inwestycje drogowo-mostowe:
 • przebudowa drogi powiatowej w Porębach Dymarskich
 • przebudowa drogi powiatowej w Toporowie
 • modernizacja drogi w Jagodniku
 • remont drogi powiatowej w Ostrowach Baranowskich
 • przebudowa drogi w Toporowie
 • modernizacja drogi w Trzęsówce
 
SŁUŻBA ZDROWIA
 • termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cmolasie oraz jego remont wewnątrz
 
GMINA KOLBUSZOWA
Inwestycje drogowo-mostowe:
 • modernizacja ul. Obrońców Pokoju w Kolbuszowej
 • przebudowa drogi powiatowej w Widełce
 • przebudowa mostu w Zarębkach
 • przebudowa mostu w Widełce
 • przebudowa drogi powiatowej w Kolbuszowej Górnej
 • przebudowa drogi powiatowej w Nowej Wsi
 • remont drogi powiatowej w Hucisku i Hucie Przedborskiej
 • przebudowa drogi w Kolbuszowej Dolnej
 • przebudowa drogi powiatowej w Widełce
 • budowa chodnika w Widełce
 • budowa chodnika w Przedborzu
 • przebudowa drogi powiatowej w Przedborzu
 • przebudowa drogi powiatowej Kolbuszowa Górna-Kłapówka
 • remont drogi powiatowej w Widełce 
 • przebudowa drogi powiatowej w Porębach Kupieńskich
 • przebudowa drogi powiatowej w Weryni
 • przebudowa drogi powiatowej w Domatkowie
 • remont drogi powiatowej w Domatkowie i Przedborzu
 
SŁUŻBA ZDROWIA
 • zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej
 • zakup dwóch samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Oddziału Dializoterapii
 • termomodernizacja Przychodni Rejonowej nr 2 w Kolbuszowej 
 • zakup aparatury medycznej i wyposażenia dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej 
 • zakup sprzętu urologicznego oraz aparatu USG
 • adaptacja i rozbudowa pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym na potrzeby Izby Przyjęć i zakup wyposażenia
 • współfinansowanie zakupu karetki pogotowia ratunkowego wraz z wyposażeniem 
 • dobudowa windy do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Kolbuszowej
 • zakup i wyposażenie sprzętu medycznego do Oddziału Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej 
 
GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI
Inwestycje drogowo-mostowe:
 • remont drogi powiatowej Podmurynia-Komorów w Komorowie
 • remont drogi powiatowej w Woli Rusinowskiej
 • remont mostu w Brzostowej Górze
 • budowa chodnika w Komorowie
 • przebudowa drogi w Komorowie i Hucie Przedborskiej
 
GMINA DZIKOWIEC
 Inwestycje drogowo-mostowe:
 • remont drogi powiatowej w Kopciach i Lipnicy
 • budowa chodnika w Spiach przy drodze powiatowej
 • przebudowa mostu w Dzikowcu
 • modernizacja drogi powiatowej w Lipnicy i Dzikowcu
 • budowa mostu w Mechowcu
 • budowa chodnika w Lipnicy
 • budowa chodnika w Wilczej Woli
 • budowa chodnika w Mechowcu
 • budowa chodnika w Dzikowcu Górnym oraz Dzikowcu Dolnym
 • budowa chodnika w Spiach oraz Wilczej Woli
 • przebudowa drogi powiatowej w Dzikowcu i Płazówce
 • przebudowa drogi powiatowej w Nowym Dzikowcu
 • przebudowa drogi powiatowej w Wilczej Woli
 • przebudowa drogi powiatowej w Mechowcu
 
GMINA NIWISKA
 Inwestycje drogowo-mostowe:
 • przebudowa drogi powiatowej w Niwiskach
 • przebudowa drogi powiatowej w Przyłęku
 • przebudowa drogi powiatowej w Kosowach oraz Niwiskach
 • remont drogi powiatowej w Hucisku i Hucie Przedborskiej
 • budowa chodnika w Przyłęku
 • budowa chodnika w Niwiskach
 • budowa chodnika w Trześni
 • przebudowa drogi powiatowej w Leszczach
 • modernizacja drogi powiatowej w Siedlance
 
GMINA RANIŻÓW
Inwestycje drogowo-mostowe:
 • przebudowa drogi powiatowej w Porębach Wolskich
 • przebudowa mostu w Woli Raniżowskiej
 • przebudowa drogi powiatowej w Zielonce i Korczowiskach
 • przebudowa drogi powiatowej w Woli Raniżowskiej
 • remont drogi w Mazurach
 
OŚWIATA
 • utworzenie nowoczesnego Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Kolbuszowej dla uczniów szkół średnich, w celu zdobywania umiejętności praktycznych
 • modernizacja i zakup wyposażenia klasopracowni w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej
 • termomodernizacja Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni
 • modernizacja i zakup sprzętu dydaktycznego klasopracowni ZSAE w Weryni. Wyposażenie pracowni kulinarnej
 • oddanie do użytku kompleksu boisk sportowych ORLIK przy Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej
 • przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej
 • budowa dwóch kortów tenisowych przy Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej
 • modernizacja i zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej, w tym m.in.: tablice multimedialne, dron, sprzęt komputerowy.
 • budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej
 
INNE ZADANIA, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁ SAMORZĄD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO:
- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej
- kompleksowa termomodernizacja Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej
- zakup sprzętu ratowniczego oraz sprzętu do działań przeciwpowodziowych dla Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej
- utworzenie Kolbuszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Wszystkie tereny zostały już oddane w użytkowanie wieczyste przedsiębiorcom z naszego powiatu
- dopłaty do biletów miesięcznych dla dojeżdżających uczniów szkół średnich z naszego powiatu
- przyznawanie stypendiów dla zdolnej młodzieży
- prowadzenie bezpłatnie Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych oraz zapewnienie darmowego transportu tego sprzętu do miejsca zamieszkania
- prowadzenie bezpłatnych porad prawnych dla:
 1. osób, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie pomocy nieodpłatnej prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
 2. osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny
 3. osób, które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 4. osób, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
 5. osób, które nie ukończyły 26 lat
 6. osób, które ukończyły 65 lat
 7. osób, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty
 8. kobiet w ciąży.
 
LICZBA KILOMETRÓW DRÓG WRAZ CHODNIKAMI, ZREALIZOWANYCH  W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH W LATACH 2011-2014:
Cmolas – 10 km
Kolbuszowa – 8,3 km
Niwiska – 15,8
Majdan Królewski – 2,9 km
Dzikowiec – 23,9 km
Raniżów – 3 km
Na zadania z zakresu inwestycji drogowo-mostowych, w latach 2011-2014 przeznaczono 27,9 mln zł, w tym: 10,5 mln zł środki gmin; środki Powiatu i fundusze pozyskane przez Powiat 17,4 mln zł.
Na zadania z zakresu służby zdrowia Powiat Kolbuszowski, w latach 2011-2014, przekazał 2,9 mln zł.
Na zadania z zakresu oświaty Powiat Kolbuszowski, w latach 2011-2014, przeznaczył 14,5 mln zł.
 
LICZBA KILOMETRÓW DRÓG WRAZ CHODNIKAMI, ZREALIZOWANYCH  W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH W LATACH 2015-2018:
Cmolas – 5,7 km
Kolbuszowa – 29,6 km
Niwiska – 23,2 km
Majdan Królewski – 6,0 km
Dzikowiec – 12,1 km
Raniżów – 11,3 km
Na zadania z zakresu inwestycji drogowo-mostowych, w latach 2015-2018, przeznaczono 31,1 mln zł, w tym: 9,5 mln zł środki gmin; środki Powiatu i fundusze pozyskane przez Powiat 21,6 mln zł.
Na zadania z zakresu służby zdrowia Powiat Kolbuszowski w latach 2015-2018 przekazał 4,5 mln zł.
Na zadania z zakresu oświaty Powiat Kolbuszowski w latach 2015-2018 przeznaczył 12,1 mln zł.
 
Opracowała Barbara Żarkowska 
Zmodernizowana ul....
Uczniowie z naszego...
Bazy sportowej inni...
W ZST w Kolbuszowej...
W Szpitalu...
Uruchomiony został...
Przedsiębiorcom... 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo