Dziś jest: Piątek, 9.6.2023 14:19

Kolbuszowa

 

Aktualności

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRACJI ORAZ NABYCIA I ZBYCIA POJAZDU!

22-06-2022
Zgodnie z art. 71 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej obowiązany jest zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia. Z kolei na podstawie art. 78 ust. 2 pkt. 1 ww. ustawy na właścicielu pojazdu zarejestrowanego spoczywa obowiązek zawiadomienia właściwego starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu mechanicznego w  terminie nieprzekraczającym 30 dni.
 
Jednakże od dnia 01.07.2021 r. na podst. art. 31ia ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o  zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, powyższe terminy zostały wydłużone do 60 dni i do chwili obecnej takie obowiązują.
 
NALEŻY JEDNAK PAMIĘTAĆ, ŻE PO UPŁYWIE POWYŻSZEGO TERMINU I  NIEDOPEŁNIENIU WSKAZANYCH OBOWIĄZKÓW GROŻĄ KARY PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI OD 200 zł DO 1000 zł.  
 
Co istotne, obowiązek dokonania zgłoszenia zmiany właściciela pojazdu zarejestrowanego w Polsce dotyczy obu stron zawartej umowy. Zarówno kupujący pojazd (nowy właściciel/właściciele), jak i sprzedający (były właściciel/właściciele) muszą poinformować starostę odpowiednio o nabyciu pojazdu lub jego zbyciu. Wskazany wyżej termin 60 dni dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce rozpoczyna swój bieg od daty sprzedaży, tj. od daty zawarcia umowy kupna/sprzedaży.
Natomiast w przypadku pojazdów sprowadzonych z zagranicy termin 60 dni liczy się od daty sprowadzenia pojazdu do Polski. Zatem przy nabyciu pojazdu od pośrednika należy dokładnie sprawdzić, kiedy mija 60 dni, gdyż jeśli kupujemy niezarejestrowany samochód po 58 dniach od momentu przekroczenia granicy naszego kraju, to według ustawy kupującemu pozostaje tylko 2 dni na jego rejestrację. Obowiązek rejestracji ciąży więc na osobie, która jest właścicielem pojazdu sprowadzonego do Polski, w dniu upływu 60-dniowego okresu, od daty jego sprowadzenia do kraju.

W przypadku niedopełnienia powyższych obowiązków we wskazanym przepisami terminie grożą kary pieniężne w wysokości od 200 zł do 1000 zł. Kary te nakładane są w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez starostę. Ukarane mogą być nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne. Od decyzji starosty przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które wnieść należy za pośrednictwem starosty w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
Odwołanie od ww. decyzji Starosty Kolbuszowskiego należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Kolbuszowe, które mieści na parterze budynku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej
 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo