Dziś jest: , 28.2.2021 13:54

Kolbuszowa

 

Aktualności

Zawiadomienie o Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej

22-01-2021
W czwartek (28 stycznia), o godz. 9.00, w sali 220 Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej odbędzie się XXV Sesja VI Kadencji Rady Powiatu w Kolbuszowej. 

Porządek obrad: 
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez radną.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja o pracy Zarządu od poprzedniej Sesji.
 5. Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu pn. „Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego 2020”.
 6. Przedstawienie Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.
 7. Sprawozdanie Starosty o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie za 2020 rok.
 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolbuszowski za 2020 rok.
 9. Sprawozdanie z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, udzielonych przez Powiat Kolbuszowski w 2020 roku.
 10. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu za 2020 r. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację Projektu pt.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (VII)” w ramach Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację Projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (VI)” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (PO WER), Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2021.
 15. Sprawy różne.
W związku z ogłoszonym stanem epidemii z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, Sesja zostanie przeprowadzona w zaostrzonym rygorze sanitarnym, co oznacza, że liczba osób na sali obrad jest ograniczona. Zapraszamy do śledzenia obrad za pomocą transmisji na żywo na kanale You Tube Powiatu Kolbuszowskiego. 
 
 

 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo