Dziś jest: , 21.7.2024 03:16

Kolbuszowa

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


Zgodnie z art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało utworzone na mocy Uchwały Nr VII/34/99 Rady Powiatu Kolbuszowskiego z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie utworzenia PCPR w Kolbuszowej i nadania statutu.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jako samodzielna jednostka organizacyjno – budżetowa bezpośrednio podporządkowana zarządowi powiatu wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej. Organizację i zasady funkcjonowania jednostki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez zarząd powiatu. W/w dokument precyzuje strukturę organizacyjną jednostki, określa jej zadania i kompetencje, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków a także działalność kontrolną. Jednostką kieruje kierownik powoływany i odwoływany przez zarząd powiatu.
 
Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) a w szczególności:
1) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
2) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym;
3) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;
4) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego 
i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
5) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz   schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających trudności w przystosowaniu się;
6) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
7) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
8) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
9) wykonywanie innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach (m. in. zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
 
- opracowywanie zgodnych ze strategią rozwoju województwa, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
a. rehabilitacji społecznej,
b. przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
    
- podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
- opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej,
- dofinansowanie:
 
a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
b) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
c) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
d) działalności WTZ.
 
Dzięki staraniom pracowników PCPR w Kolbuszowej zostały utworzone między innymi ze środków PFRON: Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. W 2003 r. powstał Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Niwiskach. Jest to mieszkanie w pełni wyposażone, przeznaczone dla ofiar przemocy domowej lub nagłych zdarzeń losowych. Ponadto z inicjatywy PCPR w Kolbuszowej w 2006 r. powstał Powiatowy Interdyscyplinarny Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele wszystkich instytucji z terenu powiatu, które pracują z rodziną i podejmują działania przeciwko przemocy. Pracownicy PCPR w Kolbuszowej na bieżąco pracują z rodzinami udzielając im wsparcia i pomocy, a także organizując szkolenia z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie współpracują z różnymi instytucjami działającymi na terenie powiatu kolbuszowskiego. W zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną współpracujemy z Sądem, kuratorami, Policją, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Świetlicą Profilaktyczno – Wychowawczą, a poza powiatem z Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym w Rzeszowie. Zarówno w ramach zadań dotyczących opieki nad dzieckiem i rodziną oraz zadań interwencji kryzysowej współpracujemy na bieżąco z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu Powiatu oraz innymi instytucjami skupionymi wokół spraw osób niepełnosprawnych.

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: , 21 Lipca 2024

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Wszystkie wydarzenia

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo