Dziś jest: Wtorek, 21.5.2024 05:53

Kolbuszowa

 

Program współpracy Pow. Kolb. z org. pozarząd. na 2017

Program współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność...

Program współpracy
Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność
 pożytku publicznego
na rok 2017.


Wstęp:
Zadaniem Samorządu Powiatu Kolbuszowskiego jest jak najlepsze zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Powiatu zaś współpraca z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów efektywnego kierowania Powiatem.
Organizacje pozarządowe działające na terenie naszego Powiatu od lat skupiają aktywnych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli naszego środowiska. Są oni inicjatorami i realizatorami wielu cennych przedsięwzięć, które wspomagają i uzupełniają samorząd powiatowy w realizacji ustawowo przypisanych mu zadań. Działalność osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych sprzyja tworzeniu więzi społecznych, odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, budowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych oraz wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań w zaspokajaniu potrzeb różnych grup społecznych mieszkańców.
Wyrazem dążenia samorządu Powiatu do wspierania inicjatyw organizacji pozarządowych jest niniejszy program.

Program współpracy
 
§ 1
Program współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów lokalnego systemu polityki społeczno-finansowej Powiatu.
Określa on formy, zasady i zakres współpracy organów powiatu z organizacjami pozarządowymi w wymiarze finansowym i non profit a także priorytety zadań, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej.

Cel Programu
 
§ 2
Podstawowym celem Programu jest wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych, które wpływają na kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, sprzyjają budowaniu partnerstwa pomiędzy administracją powiatu a organizacjami pozarządowymi.
Program w szczególności ma na uwadze:
1) zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu, służącej pełniejszemu zaspokajaniu ich potrzeb,
2) wspieranie i umacnianie działań lokalnych, tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności powiatowej,
3) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej
w powiecie,
4) integrację podmiotów realizujących zadania publiczne,
5) udział podmiotów przy tworzeniu programu współpracy,
6) umożliwienie organizacjom pozarządowym występowania z ofertą realizacji zadań publicznych prowadzonych przez samorząd powiatowy.

 
 
Adresaci Programu
 
§ 3
Program adresowany jest do:
1) organizacji pozarządowych,
2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują  prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów powiatu, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów,
4) jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych, w zakresie udziału w postępowaniu konkursowym.

Realizatorzy Programu
 
§ 4
Głównymi podmiotami, realizującymi program ze strony Powiatu będą:
1) Rada Powiatu w Kolbuszowej i jej Komisje w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Powiatu,
2) Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego w zakresie realizacji tej polityki, podejmowania współpracy z organizacjami pozarządowymi, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu dotacji lub innych form pomocy poszczególnym organizacjom,
3) komisje konkursowe w zakresie przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym,
4) pracownik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizowania i koordynowania bieżących kontaktów pomiędzy samorządem powiatowym a organizacjami pozarządowymi,
5) kierownicy wydziałów, samodzielne stanowiska pracy Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne powiatu w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach swoich kompetencji określonych regulaminowo lub statutowo, w tym konsultowania projektów aktów prawnych.

Sfera współpracy
 
§ 5
Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu.
 
Zadania priorytetowe Powiatu w 2017 roku

§ 6
Rada Powiatu Kolbuszowskiego biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz corocznie składane do powiatu wnioski oraz złożone w roku bieżącym do programu propozycje współpracy, za priorytetowe na rok 2017 przyjmuje następujące zadania z zakresu:

Zadanie 1.
Pomocy społecznej oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
1) Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych.
2) Formy  jego realizacji poprzez:
a)  zakup nagród dla uczestników: konkursów, imprez integracyjno-kulturalnych, zawodów sportowych, imprez plastycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe dla środowiska osób niepełnosprawnych,
b) współudział w organizowaniu imprez integracyjno-kulturalnych i sportowych (np. impreza gwiazdkowa, plenerowa, koncerty charytatywne, zawody sportowe, spartakiady itp.),
c) organizowanie szkoleń i konferencji z udziałem powiatowych i krajowych organizacji pozarządowych,
d)  wydawanie folderów informacyjnych, programów działania, biuletynów,
e)  wydanie informatora dla osób niepełnosprawnych.
3) Tryb realizacji: zakup usług  i materiałów, konkurs ofert.
 
Zadanie 2.
Ochrony i promocji zdrowia:
1) Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
2) Edukacja pro zdrowotna.
3) Promocja, profilaktyka oraz propagowanie aktywnych form życia bez nałogów.
4) Zwiększanie wiedzy dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień.
5) Zakup nagród dla uczestników konkursów.
6) Formy jego realizacji poprzez:
a) organizację seminariów, szkoleń, konferencji z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
b) opracowanie i publikacja materiałów związanych z profilaktyką i promocją zdrowia
(biuletyny, broszury, ulotki, plakaty),
c) realizację programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, adresowanych do różnych
grup odbiorców.
7) Tryb realizacji: konkurs ofert, zakup usług i materiałów.

Zadanie 3.
Nauka, edukacja, oświata i wychowania:
1) Działania na rzecz wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich czasu wolnego.
2) Kształtowanie postaw pro społecznych wśród młodzieży, realizacja programów
aktywizacji społecznej młodzieży, upowszechnianie wiedzy o działalności i problemach społecznych oraz o metodach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.
3) Działania promujące dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną, promocja osiągnięć naukowych, wychowawczych, sportowych, prezentacja najciekawszych projektów i programów edukacyjnych, wymiana doświadczeń zawodowych środowiska oświatowego.
4) Formy realizacji:
a) wspieranie organizowania szkoleń, seminariów, zajęć doskonalących w różnych dziedzinach tematycznych mających na celu rozwój oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
b) wspieranie organizacji młodzieżowych oraz społecznych inicjatyw młodzieży,
c) wspieranie organizowania konkursów, festiwali, przeglądów, olimpiad i turniejów.
5) Tryb realizacji: konkursy ofert, zakup usług i materiałów.
 
 
Zadanie 4.
Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki:
1) Formy realizacji:
a) organizacja i koordynowanie przedsięwzięć sportowych, rekreacyjnych oraz innych form aktywnego wypoczynku o zasiągu powiatowym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenu powiatu,
b) organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami współzawodnictwa sportowego w szkołach i placówkach oświatowych,
c) organizacja zajęć rekreacyjnych ogólnie dostępnych dla mieszkańców powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży,
d) udział zawodników w imprezach i zawodach sportowych o zasiągu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,
e) organizacja zawodów sportowych, ogólnie dostępnych imprez sportowo rekreacyjnych organizowanych na terenie powiatu, a także różnorodnych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
f) współpraca w zakresie realizacji programów aktywizujących społeczność powiatu na rzecz
uprawiania sportu i różnych czynnych form spędzania czasu wolnego,
g)  rozwijanie sportu osób niepełnosprawnych,
h)  rozwijanie różnych form turystki i krajoznawstwa wśród mieszkańców powiatu.
2) Tryb realizacji: konkursy ofert, zakup usług i materiałów.
 
Zadanie 5.
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji:
1) Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, wspieranie projektów oraz programów,
obejmujących różne obszary kultury.
2) Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
3) Tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania
wiedzą i sztuką.
4) Formy realizacji:
a) dofinansowanie organizacji imprez, festiwali o znacznej randze, przeglądów, koncertów oraz innych przedsięwzięć osadzonych w tradycji ludowej i regionalnej, mające charakter folklorystyczny, edukacyjny,
b) dofinansowanie działalności w zakresie edukacji kulturalnej poprzez organizację
konkursów, warsztatów, wystaw, plenerów itp.
5) Tryb realizacji: konkurs ofert, zakup usług i materiałów.

Zadanie 6.
Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego:
1) Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej.
2) Formy realizacji:
a) opracowywanie folderów i broszur dydaktycznych,
b) prowadzenie  konkursów  i zajęć w terenie, skierowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży,
c) projektowanie (wykonanie) ścieżek dydaktycznych,
d) organizowanie wystaw, w szczególności będących wynikiem zajęć z dziećmi i młodzieżą
(np. fotografia przyrodnicza, plakat).
3) Tryb realizacji: konkurs ofert, zakup usług i materiałów.

Zadanie 7.
Porządek i bezpieczeństwo publiczne:
1) Upowszechnianie wiedzy o działalności i problemach społecznych oraz  o metodach
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.
2) Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa na
drogach, podczas imprez masowych, udzielania pomocy przedmedycznej.
3) Formy realizacji:
a) opracowywanie folderów, broszur, plakatów,
b) prowadzenie spotkań, konferencji, szkoleń, seminariów, pogadanek,
c) organizacja konkursów, pokazów, warsztatów.
4) Tryb realizacji: konkurs ofert, zakup usług i materiałów.
 
Zadanie 8.
Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego:
Działania mające na celu wsparcie szkoleniowo – informacyjne, techniczno-materiałowe i finansowe organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 
§ 7
Szczegółowy wykaz zadań, w ramach określonych w §6 przyjmie Zarząd Powiatu w uchwale w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
 
Formy współpracy
 
§8
Współpraca może odbywać się poprzez:
1) Powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
2) Wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
3) Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania poprzez:
a) publikowanie na wniosek organizacji ważnych informacji w serwisie informacyjnym oraz
na stronach internetowych Powiatu,
b) zapraszanie na sesje i posiedzenia Komisji Rady Powiatu, podczas których omawiane będą sprawy dotyczące organizacji pozarządowych,
c) przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach publicznych.
4) Konsultację z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, poprzez:
a) informowanie organizacji o planowanych sesjach Rady Powiatu oraz posiedzeniach Komisji, na których dyskutowane będą projekty uchwał dotyczące profilu działalności tych organizacji,
b) udostępnienie projektów uchwał na stronie internetowej Powiatu.
5) Tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.
6) Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności:
a) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z „Programem” np. poprzez możliwości nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych itp.,
b) wskazywanie innych niż dotacja z budżetu Powiatu źródeł finansowania realizacji zadań,
udzielanie pomocy w pozyskiwaniu tych środków,
c) promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji „Programu”,
d) organizację lub współudział w konferencjach, szkoleniach mających na celu podniesienie prawności funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Zasady współpracy
 
§9
1) Współpraca Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach dobra wspólnego, pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
2) Zlecanie realizacji zadań Powiatu organizacjom pozarządowym obejmować będzie w pierwszej kolejności te zadania, które „Program” określa jako priorytetowe.
3) Rada Powiatu zapewni w budżecie na 2017 rok środki na realizację przez organizacje pozarządowe w/w zadań, udzielając priorytetu tym organizacjom, które wykazują własną inicjatywę i same pozyskują środki z innych źródeł.
4) Zlecanie realizacji zadań odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w sposób inny określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych z zachowaniem porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania).
5) Otwarte konkursy ofert będą ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje właściwego organu Powiatu.
6) Zarząd Powiatu ogłasza otwarte konkursy, ustala szczegółowe zadania, warunki konkursu oraz wysokość  dotacji, dokonuje wyboru oferty, wyznacza komórki organizacyjne do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań i powołuje komisję konkursową.
7) Zarząd Powiatu zasięga opinii Komisji oceniającej złożoną ofertę, w skład której wchodzą:
a) przedstawiciele Wydziałów Starostwa lub jednostek organizacyjnych Powiatu związanych z realizowanymi zadaniami.
e) członkami Komisji oceniającej nie mogą być osoby związane z podmiotami uczestniczącymi w postępowaniu o udzielenie dotacji.
8) Z uwagi na konieczność racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi konieczne jest przedłożenie informacji potwierdzających kompetencje i wiarygodność organizacji pozarządowej. Do konkursu dopuszczone mogą być jedynie wnioski zgłoszone na obowiązującym formularzu wraz z dołączonym kompletem wymaganych załączników, a przede wszystkim dokumenty obrazujące aktualny status prawny podmiotu.
9) W celu uzupełnienia brakujących załączników Zlecający wyznaczy podmiotowi dodatkowy termin.
10) Wnioski niekompletne pod względem formalnym, których braku nie usunięto w terminie, nie będą rozpatrywane. Za kompletność wniosku odpowiada organizacja pozarządowa.
11) Organizacja winna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
12) Ocena ofert może być dokonana w szczególności wg następujących kryteriów:
a) merytoryczna wartość projektu, jego zgodność z ustalonymi priorytetami oraz ustawowymi zadaniami Powiatu,
b) wymierne korzyści płynące dla mieszkańców (zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu, liczba osób nim objętych),
c) koszty projektu, w tym wysokość wkładu własnego wnioskodawcy oraz udział innych źródeł finansowania,
d) perspektywa kontynuacji projektu i potencjalne źródła jego dalszego finansowania,
e) dokonania wnioskodawcy w przedstawionym temacie, kompetencje, doświadczenie osób realizujących projekt,
f) dotychczasowa współpraca z samorządem i innymi instytucjami publicznymi,
g) zgodność zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.
13) Zlecenie realizacji zadania dokonywane jest na podstawie pisemnej umowy określającej warunki merytoryczne i finansowe.
14) Rozliczanie dotacji następuje poprzez przedłożenie sprawozdania z wykonania zadania
publicznego wraz z wymaganymi załącznikami.
15) Wykaz zagadnień priorytetowych w roku 2017 nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność organizacji, wykazana efektywności i skuteczności w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.
16) Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. Przy rozpatrzeniu takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

Postanowienia końcowe
 
§ 10
1) Zarząd Powiatu przedłoży Radzie Powiatu Kolbuszowskiego sprawozdanie w zakresie rzeczowym i finansowym dotyczące realizacji Programu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za dany rok budżetowy.
2) Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa uchwała budżetowa.
3) Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Powiat Kolbuszowski.
4) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy prawo zamówień publicznych.
5) Projekt Programu celem uzyskania ewentualnych uwag i propozycji został poddany konsultacji zgodnie z zasadami określonymi w uchwale XLVII/300/10 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 23.09.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacji pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Powiatu Kolbuszowskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała Zarządu Powiatu ws. przyjęcia projektu Programu współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Zarządu Powiatu ws. przyjęcia projektu Programu współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: Wtorek, 21 Maja 2024

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Wszystkie wydarzenia

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo