Dziś jest: , 21.7.2024 03:14

Kolbuszowa

 

Aktualności

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030.

21-10-2022
OBWIESZCZENIE
w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030
 
Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą
Nr XXXVI/202/2022 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030:

 
Starosta Kolbuszowski
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030
 
Konsultacje mają na celu zapoznanie grupy docelowej z dokumentem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.
Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 21.10.2022 r. do dnia 25.11.2022 r.
Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030 podlega obowiązkowo konsultacjom:
 1. z mieszkańcami gmin z terenu Partnerstwa Kolbuszowskiego,
 2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gmin z terenu Partnerstwa Kolbuszowskiego, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 3. z sąsiednimi gminami i ich związkami,
 4. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Dodatkowo, Partnerstwo Kolbuszowskie włącza w proces konsultacji społecznych następujące podmioty:
 1. Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”;
 2. Lokalna Grupa Działania „LASOVIA”;
Do podmiotów wskazanych w pkt. 3–6 wysłane zostały pisma informujące
o konsultacjach.
Konsultacje prowadzone są w następujących formach:
 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju Partnerstwa Kolbuszowskiego;
 2. drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11- go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju Partnerstwa Kolbuszowskiego”;
 3. bezpośrednio do budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.
 1. Spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy terminy i miejsca podane zostaną co najmniej na stronie internetowej starostwa (www.powiat.kolbuszowski.pl) i stronie podmiotowej starostwa w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiat.kolbuszowa.pl) oraz tablicy ogłoszeń.
 2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11- go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w godzinach pracy Starostwa.
 
Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Starosta Kolbuszowski.
            Formularz konsultacyjny oraz projekt dokumentu dostępne są od dnia 21.10.2022 r.:
 • w wersji papierowej w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11- go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w godzinach pracy Starostwa;
 • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Starostwa Powiatowego (www.powiat.kolbuszowski.pl) oraz na stronie podmiotowej starostwa w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiat.kolbuszowa.pl).
 
            Zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w terminie 30 dni po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, w tym ustosunkowanie się do wniesionych uwag wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie opublikowane będzie na oficjalnej stronie internetowej Starostwa Powiatowego (www.powiat.kolbuszowski.pl) oraz na stronie podmiotowej starostwa w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiat.kolbuszowa.pl).

Pliki do pobrania:
Formularz zgłaszania uwag - Powiat Kolbuszowski.docx 
Formularz zgłaszania uwag - Powiat Kolbuszowski.pdf

Powiat Kolbuszowski - Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych.pdf
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego (projekt_1.0 do konsultacji).pdf
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo