Dziś jest: , 21.7.2024 03:48

Kolbuszowa

 

Zdrowie i pomoc społeczna

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Apteki w powiecie kolbuszowskim

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje działania wobec osób niepełnosprawnych, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin poprzez:
− konsultacje terapeutyczne, psychologiczne, prawne,
− poradnictwo socjalne, rodzinne,
− prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
− dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
− dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych,
− dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,
− bezpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego,
− udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach dla osób niepełnosprawnych.

ul. 11 Listopada 10
36 – 100 Kolbuszowa
pok. 119, pok. 124
tel. 17 744 57 59

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej
Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo za ich zgodą na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej osoby przed i po 16 roku życia, wydaje orzeczenie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniami dotyczącymi np. odpowiedniego zatrudnienia, szkoleń, uczestnictwa w terapii zajęciowej, konieczności zaopatrzenia w sprzęty i przedmioty ortopedyczne, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współdziałania opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji oraz edukacji.

ul. 11 Listopada 10
36 – 100 Kolbuszowa
pok. 111a
tel. 17 74 45 719

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej
Poradnia udziela dzieciom i młodzieży (od urodzenia do zakończenia nauki w szkole średniej) pomocy w formie diagnozy psychologicznopedagogicznej, terapii psychologicznej, pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Poradnia realizuje zadania wobec dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w szczególności poprzez: diagnozowanie, opiniowanie, orzecznictwo, prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, działalność terapeutyczną, grupy wsparcia, mediacje, interwencję kryzysową, działalność profilaktyczną, poradnictwo.

ul. 11 Listopada 10
36 – 100 Kolbuszowa
tel. 17 22 71 156

Ośrodki Pomocy Społecznej na terenie powiatu kolbuszowskiego: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej
ul. Obr. Pokoju 21a
36 – 100 Kolbuszowa
tel. 17 22 71 133

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach
36-147 Niwiska 430
tel. 17 22 79 342

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie
36-105 Cmolas 237b
tel. 17 74 44 440

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu
ul. Dworska 62
36-122 Dzikowiec
tel. 17 74 42 107

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie
ul. Rynek 6
36-130 Raniżów
tel. 17 22 85 505

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim
ul. Rynek 1A
36-110 Majdan Królewski
tel. 15 84 71 046

Dom Pomocy Społecznej w Cmolasie
Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej wszczyna ośrodek pomocy społecznej na wniosek osoby, bądź jej przedstawiciela ustawowego, która ubiega się o miejsce w takim domu. Skierowanie do domu pomocy społecznej może też nastąpić z urzędu. Ostateczną decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje gmina, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o pobyt. W przypadku nie wyrażenia przez osobę z zaburzeniami psychicznymi zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej i jednoczesnej konieczności sprawowania opieki nad taką osobą poza miejscem zamieszkania, o skierowaniu do domu pomocy społecznej orzeka sąd. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspakaja niezbędne potrzeby na poziomie obowiązującego standardu.

36-105 Cmolas 274
tel. 17 28 37 751

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY
Środowiskowe Domy Samopomocy są ośrodkami wsparcia pobytu dziennego dla osób przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie i osób wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Środowiskowe domy samopomocy mają na celu podnoszenie jakości życia oraz poprawę funkcjonowania uczestników poprzez indywidualne, grupowe i środowiskowe oddziaływania terapeutyczno - rehabilitacyjne z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości przy jednoczesnym zachowaniu prawa do wolności, godności, suwerenności i samodzielności.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KOLBUSZOWEJ
ul. Kolejowa 2
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 22 74 652

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WOLI RANIŻOWSKIEJ
Wola Raniżowska 586
36-130 Raniżów
tel. 17 22 85 267

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SPIACH
Wilcza Wola 29A
36-121 Wilcza Wola
tel. 17 22 83 010

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄD MIEJSKOGMINNY W KOLBUSZOWEJ
Prowadzi Świetlice Profilaktyczno- Wychowawczą - jest to placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego z elementami placówki specjalistycznej.
ul. Bytnara 3
36 – 100 Kolbuszowa
tel. 17 22 74 086

DZIENNY DOM SENIOR + W HUCIE PRZEDBORSKIEJ, FUNKCJONUJĄCY W STRUKTURACH MGOPS W KOLBUSZOWEJ
Placówka przeznaczona dla seniorów z gminy Kolbuszowa. Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom Senior + obejmuje w szczególności usługi: socjalne (w tym posiłek), edukacyjne, kulturalnooświatowe, aktywności ruchowej, terapii zajęciowej, rekreacyjne, aktywizujące społecznie, rehabilitacji ruchowej.
Huta Przedborska 26
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 74 79 096

„SENIOR-WIGOR" DZIENNY DOM W NIWISKACH
Placówka pobytu dziennego świadczy wsparcie dla seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący mieszkańcami gminy Niwiska.
36-147 Niwiska 203
tel. 17 227 94 12

DZIENNY DOM POBYTU DLA SENIORÓW PRZY PARAFII ŚW. BRATA ALBERTA W KOLBUSZOWEJ
Placówka przeznaczona dla seniorów gminy Kolbuszowa zapewniająca usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne, rehabilitacyjne i terapeutyczne.
ul. św. Brata Alberta 3
36 – 100 Kolbuszowa
tel. 17 22 77 250

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: , 21 Lipca 2024

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Wszystkie wydarzenia

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo