Dziś jest: Sobota, 24.2.2024 22:35

Kolbuszowa

 

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: Sobota, 24 Lutego 2024

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Wszystkie wydarzenia

Konkursy

Regulamin XIV konkursu plastycznego „Wędrówki po lesie”

15-05-2017

R e g u l a m i n

XIV konkursu plastycznego

„Wędrówki po lesie”
dla uczniów szkół podstawowych klas od 4 do 6
pod honorowym patronatem Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca  
 
§1
ORGANIZATOR KONKURSU
 
Nadleśnictwo Kolbuszowa i Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej.
 
§2
CELE KONKURSU
 
- popularyzacja wiedzy ekologicznej,
-kształtowanie postaw proekologicznych,
- racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
- promocja zrównoważonej gospodarki leśnej,
- promocja drewna, jako surowca o wielu zastosowaniach,
- rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży,
- promocja walorów przyrodniczych Powiatu Kolbuszowskiego.
 
§3 TEMAT KONKURSU
 
„Wędrówki po lesie”
 
§4 
WARUNKI UCZESTNICTWA
 
1.    Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych klas od 4 do 6 znajdujących się w zasięgu terytorialnym działalności Nadleśnictwa Kolbuszowa oraz Powiatu Kolbuszowskiego.
 1. Prace na konkurs należy wykonać jedną z czterech technik: rysunek, praca malarska, collage, grafika. Minimalny format pracy to A3, a maksymalny A2.
 2. Każda praca musi być oprawiona starannie na arkuszu większego formatu i opisana na odwrocie w następujący sposób: nazwa szkoły, telefon, miejscowość, imię i nazwisko autora pracy, klasa do której uczęszcza oraz imię i nazwisko opiekuna.  
 3. Uczestnik może dostarczyć do oceny tylko jedną pracę wykonaną jedną z wyżej wymienionych technik. Pracę należy wykonać w 2017 roku z związku z w/w konkursem.
 4. Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne
   i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieograniczone czasowo, nieodpłatne publikowanie prac oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, wydawnictwach oraz na stronach internetowych Organizatorów, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych.
 5. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).
 
§5
OCENA PRAC KONKURSOWYCH
 
 1. Prace będzie oceniać: Szkolna Komisja Konkursowa (SKK) i Główna Komisja Konkursowa (GKK). Zadaniem Komisji będzie wybór najciekawszych prac w poszczególnych kategoriach wiekowych (4,5,6 klas) w każdej z czterech technik.
 2. Ocenie będzie podlegać:
- format pracy zgodny z regulaminem,
- ścisły związek pracy z tematem konkursu,
- wartość artystyczna prac,
- pomysłowość,
- oryginalność interpretacji tematu,
- wymagania techniczne organizatorów zgodne z regulaminem.
 1. W skład Szkolnych Komisji Konkursowych będą wchodzić przedstawiciele szkoły biorącej udział w konkursie. Celem jej będzie wybór maksymalnie dziesięciu interesujących prac w każdej szkole.
 2. W skład Głównej Komisji Konkursowej wchodzić będą osoby powołane przez Organizatorów. Celem pracy Głównej Komisji Konkursowej będzie wybór spośród wszystkich prac dostarczonych przez Szkolne Komisje Konkursowe najbardziej interesujących w poszczególnych kategoriach.
 3. Przyznane zostaną przez w/w komisję pierwsze, drugie i trzecie miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych klas 4, 5 i 6 szkół podstawowych w każdej z czterech technik plastycznych: rysunku, grafiki, collage i pracy malarskiej. Komisja z puli nagrodzonych prac wyłoni dodatkowo trzy miejsca grand-prix. Zostaną również przyznane wyróżnienia.
 4. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie.
 
 
§6
TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC
 
 1. Do 28 kwietnia 2017 roku Szkolna Komisja Konkursowa wybierze maksymalnie 10 interesujących prac i przekaże do Głównej Komisji Konkursowej mieszczącej się w siedzibie Nadleśnictwa Kolbuszowa, Świerczów138, 36-100 Kolbuszowa wraz z  Lista osób biorących udział w konkursie plastycznym (załącznik nr 1 do Regulaminu).
 2. Główna Komisja Konkursowa do 19 maja 2017 roku oceni prace i wyróżni wybrane. 
 3. Z wybranych prac zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa w Galerii 220 Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej oraz w Centrum Edukacji Ekologicznej w Świerczowie.
 
§7
NAGRODY
 
1.    Organizatorzy Konkursu oddzielnie uhonorują nagrodzonych upominkami rzeczowymi oraz dyplomami. Dopuszczalne jest przyznawanie nagród i wyróżnień w niniejszym konkursie przez niezależne instytucje (np. szkoły, firmy, gminy) i osoby prywatne.
2.    Nagrody laureatom zostaną wręczone uroczyście 5 czerwca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 11 – tej na szkółce leśnej w Świerczowie.
 
 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany w regulaminie, o których zostaną poinformowani uczestnicy.
Więcej informacji można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Kolbuszowa  u  Natalii Batory pod numerem telefonu (17) 851 21 31 lub 605-902-748.
    
 
 
 
  

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo