Dziś jest: , 21.7.2024 03:54

Kolbuszowa

 

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: , 21 Lipca 2024

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Wszystkie wydarzenia

Ogłoszenia

GK.2501.7.2023

31-05-2023WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA CELE ROLNICZE
 

Przeznacza się do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na cele rolnicze na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy - rolnika indywidualnego następujące części nieruchomości:

1.   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej nr TB1K/00034090/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej oraz katastru nieruchomości:

-  106/20 (część wykazana w użytkach gruntowych o nazwie: grunty orne oznaczone symbolami RIIIB o pow. 1,89 ha, RIVa o pow. 10,36 ha i RIVb o pow. 3,38 ha ) obręb 0014 Werynia, jednostka ewidencyjna 180602_5 Kolbuszowa (W), powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie, identyfikator działki 180602_5.0014.106/20,

-  679/7 (część wykazana w użytkach gruntowych o nazwie: pastwiska trwałe oznaczone symbolem PsV o pow. 0,18 ha, grunty orne oznaczone symbolami RIIIa o pow. 1,13 ha, RIIIb o pow. 1,12 ha, RIVa o pow. 9,43 ha, RIVb o pow. 2,46 ha), obręb 0014 Werynia, jednostka ewidencyjna 180602_5 Kolbuszowa (W), powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie, identyfikator działki 180602_5.0014.679/7.

2.   Powierzchnia nieruchomości:

Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolnicze wynosi 29,95 ha.

3.   Opis nieruchomości:

Nieruchomości położone są w północnej części wsi Werynia tzw. Przysiółek Kolonia. Są to nieruchomości niezabudowane, stanowiące w przeważającej części użytki rolne (grunty orne). Grunty utrzymane w dobrej kulturze rolnej przez dotychczasowego Dzierżawcę. Nieruchomości położone są w terenie płaskim. Kształt zbliżony do prostokąta. Posiadają dostęp do gminnej drogi publicznej oznaczonej jako działka nr 40.

4.   Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Kolbuszowej z dnia 05.10.2022 r. nr RBiPP.6727.1.326C.2022 Obszar działek m.in. nr 106/4 (obecnie działka nr 106/20 po zajęciu części dawnej działki nr 106/4 pod rozbudowę drogi gminnej) oraz działka nr 679/7 obręb Werynia - nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kolbuszowa uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXV/207/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r działki nr 106/20 i 679/7 położone są na obszarze rolnym otwartym o dobrych warunkach do rozwoju rolnictwa, zmeliorowanym, wyłączonym z zabudowy - oznaczenie w studium symbolem RO. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi. Część działki nr 106/20 - wyłączona z oddawania w dzierżawę, jest zajęta pod ogródki przydomowe przez osoby trzecie.

5.   Okres czasu na jaki oddaje się nieruchomości w dzierżawę:

10 lat - od dnia 1.06.2023 r. do dnia 31.05.2033 r.

6.   Czynsz i inne opłaty :

Stawka czynszu wynosi: 750,00 zł /I ha. Czynsz roczny uiszczany będzie do 31 marca każdego roku z góry za dany rok. Czynsz roczny dzierżawny wyniesie 22 462,50 zł (w roku 2023 wyniesie 13 103,13 zł netto za 7 miesięcy dzierżawy). Zgodnie z §3 ust.l pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze.

Stawka czynszu będzie waloryzowana każdego roku o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS, o czym Dzierżawca będzie zawiadamiany na piśmie. Waloryzacja czynszu nastąpi od 2024 r.

Inne opłaty: Dzierżawca zobowiązany jest do uiszczania podatku rolnego za grunty dzierżawione.

INFORMACJE O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ:

1.  Uchwała Nr LI/280/2023 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym Dzierżawcą na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w Weryni na okres 10 lat.

Warunki dzierżawy:

1.  Dzierżawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy dzierżawy na piśmie, w której zostaną określone szczegółowe zasady dzierżawy.

2.  Dzierżawca nie będzie mógł bez zgody Wydzierżawiającego poddzierżawić nieruchomość (lub jej część) osobom trzecim.

3.  Nakłady poniesione przez Dzierżawcę nie podlegają zwrotowi przez Wydzierżawiającego po rozwiązaniu umowy.

4.  Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego wycinać drzew i krzewów rosnących na przedmiocie dzierżawy jak również nie może zakładać upraw wieloletnich w szczególności plantacji krzewów i drzew owocowych.

5.  Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego wznosić obiektów budowlanych, ogrodzeń i innych naniesień na nieruchomościach stanowiących przedmiot dzierżawy.

6.  Zmiana przeznaczenia części nieruchomości oddanej w dzierżawę wymaga zgody Wydzierżawiającego.

7.  Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy dzierżawy bez zachowania terminów okresu wypowiedzenia w przypadku gdy Dzierżawca nie uiści czynszu dzierżawnego do dnia 31 marca każdego roku obowiązywania umowy, a w roku 2023 w terminie określonym w umowie, po uprzednim udzieleniu Dzierżawcy na piśmie dodatkowego, trzymiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu.

Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego, dnia 31.05.2023 r.Kliknij link aby pobrać ze strony BIP pełną treść dokumentu.


Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo