Dziś jest: Środa, 20.1.2021 00:38

Kolbuszowa

 

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: Środa, 20 Stycznia 2021

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Wszystkie wydarzenia

Ogłoszenia

Uchwała Zarządu Powiatu w Kolbuszowej Nr 212/1148/2018, załącznik

06-11-2018

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kolbuszowskiego, leżących w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO —PARK Mielec, Podstrefa Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres czasu 99 lat w trybie przetargowym.

I. Działka 1555/62.

 Powierzchnia nieruchomości wynosi 2,3905 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 980 000,00 zł netto (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Do wylicytowanej ceny netto dolicza się 23% VAT.

Nieruchomość położona jest w Kolbuszowej, we wschodniej części miasta, przy ulicy Żytniej. Teren płaski, kształt regularny zbliżony do prostokąta. Nie jest ogrodzona, porośnięta niekoszoną trawą. Nieruchomość jest włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK Mielec, Podstrefa Kolbuszowa. Jest dobrze skomunikowana. Dojazd do drogi wojewódzkiej nr 875 relacji Leżajsk - Sokołów Małopolski - Kolbuszowa - Mielec odbywa się poprzez ulice Żytnią i Leśną o nawierzchni asfaltowej, szerokości 7 m, wyposażone w oświetlenie, chodniki z kostki brukowej oraz parkingi. Odległość do stacji PKP z bocznicą kolejową wynosi około 1 km, do centrum miasta około 2 km, do Rzeszowa około 32 km. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią: od strony południowej - tereny inwestycyjne; od strony zachodniej - działka zagospodarowana, również włączona do SSE; od strony północnej z droga gminną ulicą Żytnią; od strony wschodniej z działką nr 1555/63 włączoną do SSE, przeznaczoną do oddania w użytkowanie wieczyste. Wzdłuż granic działki przebiegają następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociąg w 160, kanalizacja sanitarna ks 250, kanalizacja deszczowa kd 600, sieć gazowa g 65, linia energetyczna niskiego i średniego napięcia (eN i eS2), kanalizacja teletechniczna oraz oświetlenie terenu.Uwaga: brak możliwości uzyskania dostępu do sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce nr 1555/68.

II. Działka 1555/63. 

Powierzchnia nieruchomości wynosi 1,7589 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 721 000,00 zł netto (słownie: siedemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100). Do wylicytowanej ceny netto dolicza się 23% VAT.

Nieruchomość położona jest w Kolbuszowej, we wschodniej części miasta, u zbiegu ulic Żytniej i Leśnej. Teren płaski, kształt regularny zbliżony do prostokąta. Nie jest ogrodzona, porośnięta niekoszoną trawą. Nieruchomość jest włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK Mielec, Podstrefa Kolbuszowa. Jest dobrze skomunikowana. Dojazd do drogi wojewódzkiej nr 875 relacji Leżajsk - Sokołów Małopolski - Kolbuszowa - Mielec odbywa się poprzez ulicę Leśną o nawierzchni asfaltowej, szerokości 7 m, wyposażoną w oświetlenie, chodniki z kostki brukowej oraz parkingi. Odległość do stacji PKP z bocznicą kolejową wynosi około 1,4 km, do centrum miasta około 2 km. Odległość do od drogi krajowej nr 9 Radom -Barwinek około 1,5 km. Od Rzeszowa około 32 km. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią: od strony południowej - tereny inwestycyjne; od strony zachodniej - działka nr 1555/62 również włączona do SSE przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste; od strony północnej z droga gminną ulicą Żytnią; od strony wschodniej z drogą gminną - ulicą Leśną, a dalej z terenami leśnymi. Wzdłuż granic działki przebiegają następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociąg w 160, kanalizacja sanitarna ks 250, kanalizacja deszczowa kd 600, sieć gazowa g 65, Unia energetyczna niskiego i średniego napięcia (eN i eS2), kanalizacja teletechniczna oraz oświetlenie terenu. Uwaga: brak możliwości uzyskania dostępu do sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce nr 1555/68.

III. Informacje wspólne dla obu ww. działek nr 1555/62 i 1555/63.

Termin Zagospodarowania nieruchomości.

Nieruchomość oddaje się w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat celem wzniesienia na niej zabudowań o funkcji produkcyjnej i usługowej oraz prowadzenia produkcji przemysłowej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK Mielec.

1) Termin rozpoczęcia robót: Termin rozpoczęcia budowy, za który uważa się wylanie ław fundamentowych - 1 rok od dnia zawarcia umowy.

2) Termin zakończenia robót: Termin zakończenia budowy, za który uważa się wybudowanie budynków w stanie surowym zamkniętym - 3 lata od dnia zawarcia umowy. Terminy zabudowy mogą być na wniosek użytkownika wieczystego przedłużone, jeżeli przedłużenie w budowie jest następstwem okoliczności od niego niezależnych.

3) Rodzaj budynków: budynki przemysłowe, usługowe.

4) Warunki i termin odbudowy w razie zniszczenia albo rozbiórki budynków lub urządzeń w czasie trwania użytkowania wieczystego:

Warunki odbudowy należy uzgodnić z właścicielem nieruchomości gruntowej. Do odbudowy należy przystąpić niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji właściciela nieruchomości gruntowej oraz niezbędnych zezwoleń zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

5) Wynagrodzenie należne wieczystemu użytkownikowi za budynki lub urządzenia istniejące na gruncie w dniu wygaśnięcia użytkowania wieczystego na skutek upływu okresu ustalonego w umowie albo na skutek rozwiązania umowy przed upływem tego okresu zostanie uiszczone przez właściciela nieruchomości gruntowej w wysokości, równej wartości tych budynków lub urządzeń określonej na dzień wygaśnięcia lub rozwiązania użytkowania wieczystego przy czym zostanie ono uiszczone przez właściciela nieruchomości w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Za budynki i urządzenia wzniesione wbrew postanowieniom umowy wynagrodzenie nie przysługuje;

6) W przypadku gdy użytkownik wieczysty będzie korzystał z przedmiotowej nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, a w szczególności jeżeli nie zabuduje jej w terminie, Powiat Kolbuszowski będzie mógł żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem okresu, na który była ustanowiona stosownie do art. 240 kodeksu cywilnego;

7) W przypadku gdy użytkownik wieczysty nie dotrzyma terminów zagospodarowania nieruchomości Powiat może wyznaczyć dodatkowy termin, a w przypadku dalszego niedotrzymywania terminów będą ustalone dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego zgodnie z art, 63 ustawy o gospodarce nieruchomościami;

8) Do pozostałych warunków oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego.

Kliknij link aby pobrać ze strony BIP pełną treść dokumentu.


Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo