Dziś jest: Środa, 20.1.2021 02:16

Kolbuszowa

 

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: Środa, 20 Stycznia 2021

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Wszystkie wydarzenia

Ogłoszenia

Uchwała Zarządu Powiatu w Kolbuszowej Nr 214/1154/2018, załącznikami

16-11-2018

w sprawie zmiany Uchwały Nr 212/1139/2018 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kolbuszowskiego w 2019 roku.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 poz. 995 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) oraz na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej
uchwala, co następuje:

§ 1, 1. W uchwale Nr 212/1139/2018 z dnia 31 października 2018 roku o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Kolbuszowskiego w 2019 roku w zakresie prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej wprowadza się następujące zmiany:
1.    Tytuł uchwały Nr 212/1139/2018 otrzymuje brzmienie:
„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców Powiatu Kolbuszowskiego.”
2.    § 1 ust.l i ust. 2 uchwały Nr 212/1139/2018 otrzymuje brzmienie:
1.    „Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców Powiatu Kolbuszowskiego.”
2.    „Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców Powiatu Kolbuszowskiego w 2019 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały”.
3.    § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 62 040,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści złotych 00/100) pochodzące z dotacji celowej.”
4.    W ogłoszeniu o otwartym konkursie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 212/1 139/2018 pkt. III ust.l otrzymuje brzmienie:
„ Na realizację zadania w 2019 r. przeznacza się kwotę 64 020,00 zł brutto z przeznaczeniem:
1)    60 060 zł - na rzecz wyłonionej organizacji pozarządowej,
2)    3 960 zł na zadanie z zakresu edukacji prawnej powierzonej organizacji pozarządowej.”

§ 2. Termin składania ofert ustala się do dnia 06.12.2018 roku do godz. 10:00.

§ 3, Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kliknij link aby pobrać ze strony BIP pełną treść dokumentu.


Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo