Dziś jest: Sobota, 15.6.2024 17:09

Kolbuszowa

 

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: Sobota, 15 Czerwca 2024

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Wszystkie wydarzenia

Konkursy

Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego 2019

07-10-2019
REGULAMIN IX POWIATOWEGO KONKURSU o tytuł „WOLONTARIUSZA POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO” 2019 ROKU

 1. Postanowienia ogólne:
Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej.
 1. Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje Starosta Kolbuszowski.
 2. Intencją organizatorów jest zorganizowanie konkursu i wyłonienie „Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego”.  
 3. Intencją organizatorów jest to, aby tytuł „Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego” stał się prestiżowym wyróżnieniem honorującym wolontariuszy podejmujących bezinteresowną aktywność na terenie powiatu kolbuszowskiego, na rzecz mieszkańców, przyznawanym każdego roku począwszy od 2010 r.
 4. Podstawowym kryterium nominowania kandydatów do Konkursu jest definicja wolontariatu zawarta w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  nr 96  poz. 873 z  późn. zm.), według której wolontariat to: „bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych osób oraz instytucji, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie” oraz definicja wolontariusza sformułowana przez  Sieć Centrów Wolontariatu, według której wolontariusz to: „każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne”.
       Definicje te tworzyć będą konteksty dla regulaminu konkursu.
 
II. Obowiązki organizatora konkursu:
1.   Powołanie Kapituły Konkursu przez Starostę.
2.   Promocja Konkursu.
3.   Organizacja przebiegu Konkursu.
4. Przyjmowanie wniosków nominowanych i przedstawienie wniosków Kapitule Konkursu.
5.   Organizacja uroczystości przyznania tytułu.
 
III. Tryb i warunki przyznawania tytułu:
1. Ustanawia się tytuł Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego”- nagroda ufundowana zostanie przez Starostę Kolbuszowskiego.
2. Prawo do zgłaszania kandydatur do Konkursu pn. „Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego” przysługuje:
a) co najmniej 10 mieszkańcom danej gminy lub powiatu  
b) każdej organizacji pozarządowej działającej na rzecz mieszkańców
c) każdej instytucji publicznej działającej na terenie gminy/powiatu na rzecz mieszkańców.
3. Każdej organizacji, instytucji, grupie osób zgłaszających przysługuje prawo zgłoszenia jednego kandydata.
Organizatorzy nie przyjmują zgłoszeń laureata – zwycięzcy z roku 2014, 2015, 2016 i 2017.
Ustala się, że prawo do ponownego nominowania laureata (Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego) konkursu upływa po 4 latach.  
4. Zgłaszający mieszkańcy lub organizacje/instytucje przygotowują nominację na specjalnym formularzu wniosku nominacyjnego dostępnym na stronie www.powiat.kolbuszowski.pl.
5. Każdą nominowaną osobę należy zgłosić wypełniając dla niej oddzielny formularz zgłoszeniowy. W przypadku zgłoszenia kandydata przez uprawnioną grupę mieszkańców należy do formularza zgłoszeniowego dołączyć listę poparcia, zawierającą następujące dane osób zgłaszających: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis.
6. Wnioski nominacyjne należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej w terminie do 3 grudnia 2019 r.
7. Wnioski nominacyjne niekompletne lub nadesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
8. Wniosek nominacyjny oraz załączone do wniosku materiały informacyjne są podstawowymi dokumentami prezentującymi osobę kandydata dla Kapituły Konkursu.
9. Kapituła Konkursu ma prawo do przeprowadzenia rozmowy indywidualnej z nominowanym wolontariuszem lub z przedstawicielem organizacji/instytucji nominującej.
10. Kapituła Konkursu jest organem oceniającym i przyznającym tytuł: „Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego” oraz ,,Nominowany do Tytułu  Wolontariusz Powiatu  Kolbuszowskiego”.
11. W skład Powiatowej Kapituły Komisji wchodzą:
a) Starosta Kolbuszowski,
b) Przewodniczący Rady Powiatu,
c) Przewodniczący Komisji Promocji, Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
d) Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej,
e) Pracownik Wydziału ds. Promocji i Kultury Powiatu Kolbuszowskiego.
12. Kapituła Konkursu dokonuje wyboru laureata Konkursu przyznając tytuł „Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego”.
13. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego w grudniu 2019 r.
14.  Organizatorzy Konkursu nie odsyłają zgłaszającym formularzy wniosków nominacyjnych ani też dołączonych do nich innych dokumentów/materiałów.
 
IV. Zasady Pracy Kapituły Konkursu:
 1. Kapituła wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 2. Przed posiedzeniem Kapituły jej członkowie zapoznają się z w/w Regulaminem Konkursu.
 3. W ocenie zgłoszonych kandydatów Kapituła Konkursu będzie brać pod uwagę między innymi:
 a) wpływ jaki działanie/działania wolontariusza wywarły na lokalną społeczność wsi, gminy, powiatu
 b) zaangażowanie wolontariusza w działania, których się podjęli
 c) partnerstwo i umiejętność współpracy
 d) współpraca ponadlokalna na terenie powiatu kolbuszowskiego.
 1. W razie braku jednomyślności pomiędzy członkami Kapituły Przewodniczący Kapituły zarządza głosowanie. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu Kapituły. Przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
 2.  W innych sprawach spornych, nieuregulowanych regulaminem Kapituła Konkursu ma prawo podjąć decyzję dla dobra przebiegu konkursu.
 3. Po zakończeniu prac Kapituły członkowie sporządzają protokół z posiedzenia zawierający uzasadnienie dokonania wyboru Laureata Konkursu.
 4. Osoby nominowane, wyznaczone przez Kapitułę, mogą otrzymać pamiątkową statuetkę „Nominowany do tytułu Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego 2019”.
 5. Kapituła nie będzie rozpatrywać wniosku laureata z 2014, 2015, 2016 i 2017 roku.
 
V. Harmonogram Konkursu:
 1. 07 października 2019 r. – ogłoszenie Konkursu;
 2. 3 grudnia 2019 r. –  zgłoszenie/przyjmowanie wniosków do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, z dopiskiem: „Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego 2019 r.”
 3. Grudzień 2019 r. – ogłoszenie wyników Konkursu, Sesja Rady Powiatu Kolbuszowskiego - wręczenie nagród laureatom z tytułem „Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego” oraz ,,Nominowany do Tytułu Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego”. Dokładna data będzie podana w indywidualnym zaproszeniu oraz ogłoszona w lokalnych mediach.
 
VI. Postanowienia końcowe:
 1. Rozstrzygnięcia konkursu są ostateczne.
 2. Organizatorzy zapewniają, że dane osobowe zawarte w zgłoszeniach i sprawozdaniach wykorzystane będą wyłącznie na użytek konkursu.
 3. Decyzje Kapituły Konkursowej są ostateczne.
www.powiat.kolbuszowski.pl
 
 
 
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)      administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zamówienia publicznego, a następnie zawarcia umowy i wykonywania tego zamówienia jest  Powiat Kolbuszowski, ul.11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa;
2)      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: , ul.11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa;
3)      dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit.e RODO w celu wyboru wykonawcy, a następnie wykonywania zamówienia publicznego, co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym;
4)      odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5)      dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r, w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego,
6)      podanie danych jest niezbędne dla wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonania zamówienia;
7)      przy wykorzystaniu danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8)      osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo:
- dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania kopii danych,
- sprostowania danych osobowych,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
− żądania usunięcia danych osobowych w uprawnionych przypadkach.

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo