Dziś jest: , 21.7.2024 03:26

Kolbuszowa

 

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: , 21 Lipca 2024

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Wszystkie wydarzenia

Lokalne Grupy Działania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siedlisko"

Nazwa Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "SIEDLISKO"Siedziba Stowarzyszenia:
ul. Kościuszki 6, lokal 2/4; 36-100 Kolbuszowa, powiat kolbuszowski, woj. podkarpackie
 
Kontakt:
tel./fax 17 22 71 449; www.lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl
 
Teren działalności:
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Unii Europejskiej
 
Data rejestracji w sądzie:
25.02.2008r.
KRS 0000 3000 60
 
Podstawa prawna działalności:
 1. Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.).
 2. Ustawa z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427).
 3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.205, str.1).
 
Cele stowarzyszenia:
 
  1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 
   2. aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją na terenach wiejskich
 1. opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w rozumieniu przepisów Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, dla obszarów gmin miejsko – wiejskich i wiejskich powiatu kolbuszowskiego, a mianowicie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Raniżów, Majdan Królewski
 2. wspieranie i realizacja działań na rzecz osiągania celów zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru gmin, o których mowa w pkt. 3,
 3. promowanie obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt. 3,
 4. mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt. 3,
 5. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt. 3,
 6. prowadzenie działalności w zakresie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju, w tym:
  1. rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich,
  2. wzrost atrakcyjność turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich
  3. stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich
  4. polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem. 
   9. sprzyjanie osiąganiu założeń Strategii "Europa 2020".
  10.wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich,
   11. działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach:
 1. promocja i organizacja wolontariatu,
 2. pomoc społeczna,
 3. ochrona i promocja zdrowia,
 4. rozwój przedsiębiorczości,
 5. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 6. dobroczynność i działania charytatywne,
 7. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 8. wypoczynek dzieci i młodzieży,
 9. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,
 10. działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, osób niepełnosprawnych,
 11. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 12. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 13.  kultura i sztuka,
 14. krajoznawstwo i ochrony środowiska,
 15. porządek i bezpieczeństwo publiczne,
 16. prawa człowieka i integracja europejska.
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przede wszystkim przez:
 
 1. realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowanej zgodnie z obowiązującymi wymogami. Promocję i wspieranie inicjatyw gospodarczych, kulturalnych, społecznych i ekologicznych na obszarze działania LGD,
 2. podejmowanie inicjatywy na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich,
 3. prowadzenie działalności informacyjnej, doradczej, szkoleniowej i wydawniczej,
 4. współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej,
 5. prowadzenie działalności badawczej i szkoleniowej w zakresie harmonijnego rozwoju obszarów wiejskich,
 6. tworzenie partnerstw publiczno- prywatnych,
 7. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi,
 8. pobudzanie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz rozwoju edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców,
 9. podejmowanie innych przedsięwzięć, które będą bezpośrednio przyczyniać się realizacji oraz osiągnięcia celów Lokalnej Strategii Rozwoju,
 10. promocję i wspieranie inicjatyw gospodarczych, kulturalnych, społecznych i ekologicznych na obszarze działania Stowarzyszenia. 
 
Skład Zarządu:
 
Monika Fryzeł (Prezes Zarządu), Monika Stopińska - Pacyna (Wiceprezes Zarządu), Edyta Wójcik (Skarbnik), Sylwia Marek (Członek Zarządu), Marian Hopek (Członek Zarządu)
 
Dane dot. sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań
majątkowych:
 
Do reprezentowania Stowarzyszenia, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch członków Zarządu łącznie.
 
Likwidacja Stowarzyszenia:
 
 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach prawem przewidzianych.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały podjętej większością 2/3 liczby głosów ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji i cele przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 4. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy prawa
  o stowarzyszeniach.

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo