Dziś jest: Wtorek, 16.4.2024 19:40

Kolbuszowa

 

Liceum Ogólnokształcące im. J. Bytnara


Szkoła realizuje cele i zadania zawarte w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy zmieniającej z dnia 11 kwietnia 2007 r. wraz z przepisami wydanymi na jej podstawie. Placówka organizuje proces dydaktyczny zgodnie z odrębnymi przepisami, dbając o realizację podstawy programowej i obowiązujących programów nauczania metodami dającymi jak najlepsze wyniki kształcenia. Pomaga uczniom w osiąganiu przez nich sukcesów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na wszystkich szczeblach, promując współzawodnictwo indywidualne i grupowe uczniów. Stwarza uczniom szczególnie uzdolnionym warunki do realizacji indywidualnego programu i toku nauki.
Ponadto szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka.
 
Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej to znacząca placówka oświaty na terenie powiatu kolbuszowskiego. Decyduje o tym wiele czynników, spośród których do najważniejszych należą: 100-letnia tradycja; przyjęcie za patrona rodaka z kolbuszowskiej ziemi – Janka Bytnara „Rudego” - żołnierza AK i członka „Szarych Szeregów”, bohatera książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”; wierność hasłu  „Juventus semper fidelis”, tzn. młodzi zawsze wierni, umieszczonemu w logo szkoły, a także współczesne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze.
Wymienione czynniki to fundament i filary działania Liceum, którego społeczność stara się być zawsze wierna najwyższym wartościom. O tym przesłaniu przypominają także umieszczone na głównym korytarzu szkoły tablice pamiątkowe, poświęcone największym Polakom: Janowi Pawłowi II, Adamowi Mickiewiczowi, Juliuszowi Słowackiemu oraz pamiątki związane z postacią Janka Bytnara „Rudego”.
 
Zasadniczym zadaniem Liceum Ogólnokształcącego jest przygotowanie uczniów do dobrego zdania egzaminu maturalnego i dalszego kształcenia. Tak zwana zdawalność nowej matury kształtuje się w LO w Kolbuszowej na poziomie 97-98% i jest to bardzo dobry wynik. Okazuje się, że 80% absolwentów kontynuuje naukę na wyższych studiach. Bardzo zdolni uczniowie mogą starać się o indywidualny program nauczania. Nauczyciel opracowuje program nauczania, dzięki któremu tempo i poziom nauczania danego przedmiotu ściśle dostosowany jest do zainteresowań i możliwości ucznia. W każdym roku szkolnym jedna osoba otrzymuje za bardzo dobre wyniki stypendium Prezesa Rady Ministrów. Corocznie od 2 do 5 uczniów szkoły zostaje stypendystami Powiatu kolbuszowskiego. Daje to szansę rozwoju dla zdolnej młodzieży. Wielu uczniów ma możliwość udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i artystycznych. Wielokrotnie więcej młodzieży bierze udział w konkursach o zasięgu wojewódzkim, zajmując wysokie lokaty. Liceum kolbuszowskie jest także organizatorem wielu konkursów o zasięgu powiatowym np. Powiatowego konkursu „Mistrz ortografii”, V edycji Powiatowego konkursu języka angielskiego, V Powiatowego Konkursu Bytnarowskiego. LO jest także współorganizatorem konkursów matematycznych jak np. „Kangur matematyczny” czy Podkarpacki Konkurs Matematyczny. Były także organizowane konkursy powiatowe okazjonalne np. z okazji XX- lecia i następny z okazji XXV – lecia Pontyfikatu Jana Pawła II, z okazji 200. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza czy z okazji 150-rocznicy śmierci Juliusza Słowackiego. Oragnizowany jest także cykliczny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych oraz Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Anglojęzycznej.
 
Wyjątkową sprawą jest to, że w kolbuszowskim liceum wprowadzone są tzw. innowacje pedagogiczne obejmujące aplikacje internetowe, informatykę, elementy wiedzy o prawie oraz warsztaty dziennikarskie. Nauczyciele danego przedmiotu piszą indywidualne programy nauczania, które zatwierdza Rada Pedagogiczna oraz Kuratorium Oświaty.
 
W Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej została utworzona klasa, w której można uczyć się dziennikarstwa. Warsztaty dziennikarskie to dodatkowy przedmiot dla klasy o profilu dziennikarsko-społecznym. Młodzi ludzie uczą się podstaw dziennikarstwa, a ich artykuły ukazują się w prasie lokalnej i na stronach internetowych. Zachętą jest dla nich stała praktyka w VIA-Katolickim Radiu Rzeszów.
 
Przy kolbuszowskim liceum powołano do istnienia Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kultury i Sportu, co pozwoliło pozyskać znaczne pieniądze ze środków unijnych w konkursach grantowych na programy edukacyjne. Dzięki temu np. Liceum było organizatorem kursu, w którym 49 uczniów (w tym po kilka osób z sąsiednich szkół ponadgimnazjalnych, a 35 uczniów naszego liceum) mogło uzyskać honorowany w całej Europie, certyfikat umiejętności posługiwania się technologią informacyjną ECDL. 
 
Liceum Ogólnokształcące przygotowuje do dalszej nauki, dlatego w różnoraki sposób współpracuje w wyższymi uczelniami. Uczniowie brali udział w warsztatach z biologii, matematyki, j. polskiego i historii, organizowanych przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach ministerialnego programu „Zdolny uczeń”. 50 uczniów wzięło udział w 10-godzinnych zajęciach z matematyki i fizyki, które prowadzili adiunkci Politechniki Rzeszowskiej.
 
Nasze liceum współpracuje z rzeszowską Szkołą Języków Obcych PROMAR.
Pracownicy WSIZ-u w ramach programu „Ciekawa lekcja” prowadzili lekcje z komunikacji interpersonalnej, wos-u, j. angielskiego i dziennikarstwa. Z kolei studenci Naukowego Koła Fizyków Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadzili wykłady z fizyki  i pokazy eksperymentów fizycznych dotyczące m. in. zasad zachowania prądu, prądu elektrycznego, fal elektromagnetycznych, itd. Życie nie kończy się jednak na chodzeniu do szkoły i zdobywaniu wiedzy, dlatego szkoła stara się dbać także o rozwój osobowości uczniów i rozwijać wrażliwość na ludzi  potrzebujący pomocy. Od lat działa w szkole wolontariat. Uczniowie zbierają żywność dla potrzebujących, zabawki dla dzieci, organizują dla dzieci Mikołajki itp. Organizowany jest także sztab WOŚP. 
 
Szkoła jest także organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Kolęd i Pastorałek Obcojęzycznych. Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Biskupa Ordynariusza Kazimierza Górnego, Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Starosty Kolbuszowskiego i Burmistrza gminy Kolbuszowa. W szkole podejmuje się wiele inicjatyw kulturalnych. Zaznaczone są wszelkie uroczystości patriotyczne, religijne i środowiskowe. Uczniowie szkoły opiekują się np. sztandarem kolbuszowskiego Oddziału Armii Krajowej, reprezentując tę organizację na wszelkim uroczystościach oficjalnych.
 
Przy Liceum Ogólnokształcącym funkcjonuje pełnowymiarowa hala sportowa. Odbywa się tu mnóstwo imprez sportowych o zasięgu regionalnym i wojewódzkim, ale na co dzień korzystają z niej uczniowie szkoły. Skutkuje to oczywiście coraz lepszą sprawnością fizyczną uczniów, a także osiągnięciami sportowymi.

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: Wtorek, 16 Kwietnia 2024

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Wszystkie wydarzenia

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo