Dziś jest: Wtorek, 21.5.2024 05:26

Kolbuszowa

 

Wydział Architektury i Budownictwa


Wydział Architektury i Budownictwa zajmuje się: realizacją zadań Powiatu i Starosty wynikających z ustawy Prawo budowlane, a także prowadzeniem inwestycji powiatowych.
 
Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru urbanistyczno-budowlanego nad przestrzeganiem przepisów prawa
budowlanego, a w szczególności:
a) zgodności projektu zagospodarowania terenu lub działki z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami ochrony środowiska,
b) wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
c) zgodności rozwiązań projektowych z warunkami bezpieczeństwa ludzi i mienia,
d) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
e) właściwym wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
f) wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
g) posiadania dokumentu potwierdzającego wpis projektanta na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (ustawa z 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa iurbanistów),
h) wykonania projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane w odpowiedniej
specjalności uprawnienia budowlane,
i) wykonania obowiązku sprawdzenia projektu jeżeli taki obowiązek jest wymagany,
j) kompletności projektu budowlanego, posiadania wymaganych opinii, uzgodnień,
pozwoleń i sprawdzeń,
 
2) przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych
przepisami ustawy Prawo budowlane - w zakresie:
- zatwierdzania projektów budowlanych,
- wydawania pozwoleń na budowę,
- uzgadniania decyzji o pozwoleniu na budowę z innymi organami wg właściwości,
- wydawania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,
- wydawania pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
- wydawania pozwoleń na rozbiórkę obiektu budowlanego,
- uzgadniania pozwoleń na rozbiórkę obiektu objętego ochroną konserwatorską z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
3) prowadzenie rejestrów:
 
a) wniosków o wydanie pozwolenia na budowę,
b) wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniami,
 
4) nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,
5) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
6) nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie i geodezyjnej inwentaryzacji w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia,
7) zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonania robót budowlanych i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
8) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
9) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
10) nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym przedłożonym do wniosku o zatwierdzenie lub wydanie pozwolenia na budowę,
11) stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
12) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu za zgodą stron,
13) rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu, lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
14) uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie
a) linii zabudowy, elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego,
 
15) przekazywanie organom nadzoru budowlanego:
a) kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
b) kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
c) kopii innych decyzji , postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego;
 
16) wydawanie dzienników budowy;
17) prowadzenie rejestru wydanych dzienników budowy;
18) uczestnictwo na wezwanie organu nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępniane wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;
19) przekazywanie właściwemu organowi podatkowemu informacji (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowej - Dz. U. Nr 240, poz. 2061), w formie kopii wydanych decyzji o:
a) pozwoleniu na budowę,
b) pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
c) rozbiórce obiektu budowlanego;
 
20) wydawanie zaświadczeń dotyczących spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego lub innego przeznaczenia zgodnie z ustawą o własności lokali;
21) poświadczanie oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług;
22) potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego;
23) występowanie z wnioskiem do właściwego ministra w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych;
24) udzielanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych po uzyskaniu upoważnienia właściwego ministra;
25) przekazywanie decyzji o pozwoleniu na budowę organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
26) sporządzanie pisemnych meldunków i sprawozdań statycznych dla Urzędu Statystycznego o ruchu budowlanym na terenie Powiatu;
27) prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru Powiatu i zagadnień jego rozwoju;
28) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa;
29) weryfikacja dokumentów w sprawach dofinansowania osób niepełnosprawnych ze środków PFRON pod względem zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztorysem i zakresem robót oraz podpisaną umową - § 9 ust. 3 uchwały nr 44/176/2003 Zarządu z dnia 6 sierpnia 2003 r.

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: Wtorek, 21 Maja 2024

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Wszystkie wydarzenia

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo