Dziś jest: , 21.7.2024 03:28

Kolbuszowa

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej


Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej został utworzony jako samodzielna jednostka administracji publicznej 1 stycznia 1993 r. i 31 grudnia 1999 r. działał w strukturach administracji państwowej hierarchicznie podporządkowany Krajowemu Urzędowi Pracy na szczeblu centralnym i Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy na szczeblu wojewódzkim. W takim układzie urząd pracy funkcjonował jeszcze przez dwa lata po wprowadzeniu reformy administracyjnej kraju w 1998 r. Dopiero od 1 stycznia 2000 r. stał się jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej na mocy wspomnianej ustawy.
Zadania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu przejął Starosta Kolbuszowski, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej. Określały je kolejne ustawy. W momencie zmiany podległości urzędu pracy była to Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu -najdłużej jak do tej pory obowiązująca. Po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej została ona zastąpiona Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Urząd Pracy od początku swego istnienia zajmuje się zasadniczo dwoma grupami podmiotów tj.: bezrobotnymi i pracodawcami.
 
Podstawowe zadania jakie wykonywane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej to:
- rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy,
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących osób bezrobotnych,
- wypłata zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów, dodatków aktywizacyjnych, dodatków
szkoleniowych,
- wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych i ich potwierdzanie,
- zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego osób bezrobotnych,
- udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia,
- udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników,
- prowadzenie doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
- udostępnianie ofert pracy z sieci EURES i współpraca w tym zakresie z Wojewódzkim Urzędem Pracy,
- realizacja programów pomocowych dla bezrobotnych i pracodawców w ramach Euro­pejskiego Funduszu Społecznego,
- prowadzenie Klubu Aktywnego Poszukiwania Pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
- aplikowanie o środki z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na promocję zatrudnienia i rozwój instytucji rynku pracy,
- organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, staży, przygotowania zawodo­wego oraz prac społecznie użytecznych,
- organizowanie szkoleń dla bezrobotnych,
- udzielanie bezrobotnym dotacji na podjęcie własnej działalności gospodarczej,
- refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażeniastanowiska pracy dla zatrudnionego bezrobotnego.
 
Dużą szansą dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej stała się od 2004 roku możliwość aplikowania o fundusze unijne z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, a obecnie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kolejną możliwością stało się uczestnictwo urzędu w Sieci Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES).
Sytuacja na rynku pracy zmienia się w bardzo szybkim tempie. O ile w latach 90-tych działania urzędu pracy skoncentrowane były głównie na rejestracji bezrobotnych i wypłacaniu im zasiłków, o tyle od 2000 roku działania te zmierzają głównie do aktywizowania bezrobotnych - ze znacznym przyspieszeniem tego procesu po wejściu Polski do Unii Europejskiej i możliwością pozyskiwania funduszy na ten cel. Jest to przede wszystkim wynik adaptowania się gospodarki do realiów panujących na globalnym rynku pracy. Procesy te wymuszają jednocześnie potrzebę zmiany stylu pracy i indywidualnego podejścia do problemu klienta urzędu, którym jest zarówno bezrobotny jak też pracodawca. Temu celowi ma służyć ustandaryzowanie usług rynku pracy na mocy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy.Pomimo niewątpliwych sukcesów w postaci znacznego wkładu urzędu w rozwój lokalnego rynku pracy nie omijają tej jednostki różne problemy. Sprowadzają się głównie do zbyt niskich środków finansowych zarówno na bieżącą działalność urzędu jak też płace pracowników. Są one jednymi z najniższych w powiecie. Stąd też duża fluktuacja kadr i przechodzenie dobrze przygotowanych i przeszkolonych pracowników do innych firm, które lepiej wynagradzają. Nie sprzyja to stabilizacji kadrowej a wręcz powoduje niejednokrotnie dezorganizację.

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: , 21 Lipca 2024

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Wszystkie wydarzenia

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo