Dziś jest: , 21.7.2024 04:07

Kolbuszowa

 

Wydział Komunikacji i Transportu


Wydział Komunikacji i Transportu został uchwalony uchwałą Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.
 
Wydział Komunikacji i Transportu zajmuje się realizacją zadań Starosty i Powiatu wynikających z zakresu przepisów o ruchu drogowym, transporcie i kolei, a także przepisów prawa przewozowego.
 
Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ruchu drogowego należy w szczególności:
1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów i tablic rejestracyjnych;
2. Prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych;
3. Przyjmowanie pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji;
4. Wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu;
5. Dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian
danych w dowodzie rejestracyjnym;
6. Wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży
pojazdu, wywozu z kraju, jeśli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicę;
7. Przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep nie rejestrowanych w ciągu 30 dni od dnia ich nabycia w celu wprowadzenia do ewidencji;
8. Kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, żezagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska;
9. Przyjmowanie od policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań
technicznych, zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego);
10. Zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie;
11. Wydawanie upoważnień do przeprowadzenia badań technicznych na stacji kontroli pojazdów;
12. Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonania badań technicznych;
13. Przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów;
14. Wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy i tam zarejestrowanych;
15. Wprowadzanie obowiązków wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec;
16. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami;
17. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy;
18. Przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zagubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórnika prawo jazdy;
19. Przyjmowanie wtórników prawa jazdy w przypadku odnalezienia oryginału;
20. Przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy;
21. Przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, sąd, przewodniczącego kolegium do spraw wykroczeń, właściwego przełożonego;
22. Przygotowywanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy;
23. Przygotowywanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie;
24. Przygotowywanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem,
25. Wydawanie świadectw kwalifikacji potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań osobom wymienionym w ustawie;
26. Przygotowywanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia;
27. Wydawanie zezwoleń dla jednostek prowadzących szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia kierowania pojazdami;
28. Dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydanie legitymacji instruktorów;
29. Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad szkoleniem instruktorów;
30. Nadzór nad szkoleniem osób ubiegających się o prawo jazdy;
31. Sprawdzanie znajomości topografii przez osoby kierujące taksówką osobową;
32. Określenie miejsca egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii;
33. Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych;
34. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem kart parkingowych.
 
Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie transportu, kolei i prawa przewozowego:
- koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej,
- ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa Państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,
- wyrażanie zgody i określenie warunków ograniczania obowiązków przewozów przez przewoźnika,
- nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo Państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,
- określenie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu poszczególnymi rodzajami środków transportu,
- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przepisów porządkowych w zakresie koordynacji rozkładów jazdy,
- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na krajowy, zarobkowy (regularny i nieregularny) przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami w skali powiatu lub powiatu sąsiadującego z powiatem właściwym dla siedziby przedsiębiorcy,
- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń i licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy,
- kontrolowanie działalności gospodarczej posiadacza zezwolenia, w zakresie zgodności prowadzonej działalności z warunkami zezwolenia oraz przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej,
- uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na linii komunikacyjnej
obejmującej powiaty lub województwa sąsiadujące,
- przygotowywanie decyzji przenoszących uprawnienia wynikające z zezwolenia w razie:
 
a) śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie wystąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki komandytowej,
b) połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
c) przejęcia w całości lub w części działalności w zakresie krajowego, zarobkowego przewozu osób przez innego przedsiębiorcę,
 
- opiniowanie wniosków o likwidacji linii kolejowej, na której zawieszono przewozy,
- nieodpłatne przekazywanie zbędnego mienia PKP,
- opiniowanie projektu likwidacji linii kolejowych lub ich części,
- współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzenia poszukiwań i organizowanie akcji ratowniczej w razie zaginięcia lub innego wypadku statku powietrznego, zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego albo przymusowego lądowania statku poza lotniskiem, a także z organami powołanymi do przeprowadzenia badań okoliczności i przyczyny wypadków lotniczych oraz branie udziału w akcji zapobiegawczej  na wezwanie organów ruchu lotniczego w razie zagrożenia statku powietrznego.

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: , 21 Lipca 2024

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Wszystkie wydarzenia

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo