Dziś jest: Środa, 12.6.2024 18:20

Kolbuszowa

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działa w ciągu całego roku szkolnego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Czas pracy poradni trwa od 8:00 – 16:00 pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
Pracownicy pedagogiczni pracują według ustalonego harmonogramu w wymiarze 20 godzin tygodniowo. Pracownicy poradni zobowiązani są do realizacji swoich zadań również poza poradnią, tj. w szkole, placówkach, w środowisku rodzinnym dziecka. Formy pracy realizowane przez pracowników poradni są wykonywane indywidualnie, zespole psycholog – pedagog, psycholog – pedagog – logopeda.
 
 W poradni zatrudnia się pracowników:
● pedagogicznych: psychologowie, pedagodzy, logopedzi,
● lekarza na zasadzie umowy cywilno-prawnej,
● administracyjnych (referent ds. administracji),
● obsługi (sprzątaczka).
 
Szczegółowy przydział czynności i wymiar godzin pracowników w danym roku szkolnym zawarty jest w projekcie organizacyjnym przygotowanym przez dyrektora placówki, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i organ nadzorujący. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia dyrektor poradni z zachowaniem przepisów w Karcie Nauczyciela, a pracowników obsługi i administracji z zachowanie przepisów Kodeksu Pracy.
Nauczyciel psycholog zatrudniony w poradni uprawniony i zobowiązany prowadzenia badań diagnostycznych metodami psychologicznymi oraz form pracy terapeutycznej, profilaktycznej i doradczej realizowanej przez poradnię.
Nauczyciel pedagog zobowiązany i uprawniony jest do prowadzeniadiagnostycznych metodami pedagogicznymi oraz form pracy terapii profilaktycznej i doradczej realizowanej przez poradnię.
Nauczyciel logopeda uprawniony i zobowiązany jest do prowadzenia logopedycznej, oraz form profilaktyki, doradztwa i terapii w zakresie logopedycznej. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudnionego w poradni w zakresie nowych specjalności uzyskuje nauczyciel, który ukończył studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne z zakresu określonej specjalności. Obowiązki pracowników obsługi i administracji określają indywidualne za czynności.
 
Obowiązki pracowników pedagogicznych  
 
Pracownicy są zobowiązani do wykonywania swojej pracy poza poradnią:
●  w środowisku domowym dzieci i młodzieży jeśli zachodzi potrzeba przeprowadzenia badań diagnostycznych uniemożliwiająca ze względu na sta zdrowia przybycie do poradni,
● interwencje w środowisku domowym dzieci w sytuacjach kryzysowych,
● w szkole i innych placówkach oświatowych prowadzenie doradztwa, konsultacji mediacji, działalności profilaktycznej, informacyjnej i interwencji.
 
Pracownicy mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zobowiązani są do realizacji jej uchwał.
Pracownicy zobowiązani są do aktywnego udziału w opracowaniu program rozwoju, rocznych planów pracy i sprawozdań z ich realizacji.
Pracownicy zobowiązani są do realizacji  zadań wynikających z wewnętrznego mierzenia jakości pracy według przyjętego harmonogramu.
Nauczyciele poradni zobowiązani są do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych i podejmowania doskonalenia zawodowego w dostępnych formach w zależności od potrzeb placówki.
 
Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży do 19 r.ż. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno–pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
 
Do zadań poradni należy w szczególności:
●  wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
● profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
● terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
● pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawody i planowania kariery zawodowej,
●  prowadzenie edukacji pro zdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
● pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,
● wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
● wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły,
● organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku 0-7 roku życia.
 
Poradnia realizuje swoje zadania w szczególności poprzez: diagnozę, konsultację, terapię, psychoedukację, rehabilitację, doradztwo, mediacji interwencję w środowisku ucznia, działalność profilaktyczną, działalność informacyjną.
Poradnia ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym, z przedszkolami szkołami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin: powiatowym urzędem pracy, miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, komisjami rad gmin i rady powiatu, powiatowym centrum pomocy rodzinie, polskim komitetem pomocy społecznej, sądem rejonowym, prokuraturą i policją, sanepidem, placówkami służby zdrowia, szkołami wyższymi. 
W zakresie pracy metodycznej poradnia współpracuje z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MENiS w Warszawie oraz towarzystwem logopedycznym i psychologicznym, a także ośrodkami metodycznymi i dokształcającymi.
 
Organy poradni: dyrektor, rada pedagogiczna.
 
Dyrektor jest pracodawcą dla pracowników pedagogicznych, lekarza, administracji i obsługi. Ustala zakres ich czynności i kompetencji zgodnie z przepisami i potrzeb placówki. Stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący placówkę.
 
Dyrektor poradni w szczególności:
● kieruje bieżącą działalnością poradni i reprezentuje ją na zewnątrz,
● opracowuje dokumenty programowo-organizacyjne poradni,
● sprawuje nadzór pedagogiczny poradni,
● realizuje uchwały rady pedagogicznej w ramach jej  kompetencji,
● bierze bezpośredni udział w działalności podstawowej poradni i ponosi odpowiedzialność za jej prawidłowe wykonywanie,
● decyduje w sprawach zatrudnienia i zwolnienia nauczycieli oraz innych pracowników poradni,
● decyduje w sprawach przyznania nagród dyrektora,
● decyduje w sprawach wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom poradni,
● występuje w sprawach odznaczeń dla nauczycieli i innych pracowników poradni, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
● przewodniczy posiedzeniom  Zespołów Orzekających,
● organizuje współdziałanie poradni z instytucjami w środowisku,
● dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki współpracując Biurem Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej,
● dba o mienie poradni oraz wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
●rozwiązuje sytuacje konfliktowe wewnątrz poradni, w przypadku niezgodności pracownika z opinią dyrektora pracownik może odwołać się do rady pedagogicznej, organu prowadzącego lub organu nadzorującego,
Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem poradni w zakresie realizacji jej statutowych zadań, wykonuje również zadania rady placówki. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni oraz dyrektor i przewodniczący. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków
 
Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
● zatwierdzenie planów pracy poradni po wcześniejszym ich zaopiniowaniu,
● podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych poradni po wcześniejszym zaopiniowaniu ich projektów,
● ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych,
● uchwalenie statutu poradni.
 Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
● organizuje i plan pracy poradni, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład dydaktycznych,
● projekt planu finansowego poradni i rocznego planu finansowego środków specjalnych poradni,
● wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
● propozycje dyrektora poradni w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych dydaktycznych,
● z własnej inicjatywy ocenia sytuacje oraz stan poradni i występuje z wnioskami dyrektora lub organu prowadzącego poradnię.
 
 Poradnia wydaje orzeczenia, opinie oraz informacje o wynikach badań. W poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, które wydają:
• orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
• do kształcenia specjalnego dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz z autyzmem (poradnia została wskazana przez kuratora oświaty do wydawania w/w orzeczeń),
• orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
• opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
 
W skład Zespołu Orzekającego wchodzą:
• dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba jak przewodniczący zespołu,
• psycholog opracowujący diagnozę psychologiczną,
• pedagog opracowujący diagnozę pedagogiczną,
• lekarz opracowujący diagnozę lekarską,
• inni specjaliści, w tym spoza poradni (jeżeli ich udział w pracach zespołu je niezbędny) opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej specjalności.
 
Poradnia wydaje opinie w sprawach:
• wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego,
• pozostawienia ucznia kl. I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,
• objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
• dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
• zwolnienie ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,
• udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tak nauki,
• przyjęcie ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
• przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
• przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawy przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta,
• innych, określonych w odrębnych przepisach.
 
Zgłaszanie się z dziećmi i młodzieżą do poradni jest dobrowolne i bezpłatne.
Placówka przyjmuje klientów ze skierowaniem ze szkół, przedszkoli, placówki służb zdrowia i innych instytucji, a także osoby zgłaszające się samorzutnie bez skierowań. Do przeprowadzenia postępowania diagnostycznego wymagana jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. O terminie badania decyduje kolejność zgłoszenia, w sytuacjach wyjątkowych badanie może być przyśpieszone (skierowanie z policji, ze szpitala).
Na zajęcia terapeutyczne kieruje się dzieci przejawiające zwiększone nasilenie zaburzenia rozwoju psychoruchowego. Kwalifikacji dokonuje osoba lub zespół badający, który kieruje zainteresowanego do terapeuty celem ustalenia terminu spotkań. Podczas pierwszego spotkania z terapeutą rodzic zostaje poinformowany o charakterze i przebiegu zajęć terapeutycznych. Zostaje zawarta umowa, między prowadzącym terapię a rodzicem, która określa termin, częstotliwość i czas trwania spotkań. Rodzic zobowiązany jest do przestrzegania wyznaczonych termin wcześniejszego usprawiedliwienia dziecka, stosowania się do zaleceń prowadzenia systematycznej pracy w domu oraz zapewnienia dziecku opieki osoby dorosłej podczas wizyty w poradni.
Prowadzący działalność terapeutyczną jest świadomy wpływu jakości relacji z klientem na skuteczność pomocy, dlatego poddaje się superwizji lub konsultacji w programie pomocowym. Poradnia współpracuje w prowadzeniu programów profilaktycznych z innymi osobami i instytucjami w środowisku.

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: Środa, 12 Czerwca 2024

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Wszystkie wydarzenia

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo